25.11.2002 г.

БЪЛГАРСКИ И БРИТАНСКИ ОДИТОРИ ОБСЪДИХА ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ФАР - "СОФИЙСКА ВОДА "ПРОЕКТ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"

25.11.2002 г.

Български и британски одитори обсъдиха днес пилотния проект за одит на финансовото управление и изпълнение на Проект 9906 – Софийска вода "Проект за отпадъчни води".

Проектът има много важно значение за София‚ като целта му е да се осъществи по-добра поддръжка на съоръженията от отпадъчната мрежа и да се гарантира‚ че река Искър и река Дунав няма да бъдат замърсени‚ заявиха по време на семинара специалистите от българската Сметна палата‚ извършили одита. Според тях проектът може да служи като натрупан опит при изпълнението на предстоящите проекти по ИСПА. 

Констатациите‚ свързани с финансовото управление и изпълнение на проекта, сочат‚ че предоставените средства се разходват целесъобразно и законосъобразно‚ постигната е икономичност при управление на предоставените средства‚ но са налице неотчитане на възможните рискове в различните етапи и неритмичност и закъснения в изпълнението. Според доклада към 5 ноември 2002 г. по проект BG 9906 са усвоени средства в размер на  4‚580‚444‚49 евро‚ което представлява 25‚53% от договорените средства. Одиторите уточниха обаче‚ че тъй като проектът не е приключил‚ не може да бъде дадена оценка за неговата ефективност и очакван положителен ефект.

Впечатлен съм от анализа на риска‚ извършена е много сериозна работа и е осъществен голям напредък при одита на този проект‚ заяви г-н Марк Бабингтън‚ експерт по финансов одит от Сметната палата на Обединеното кралство.

Специалистите от двете Сметни палати обсъдиха по-късно проект на правила за одит на средства от фондове и програми на ЕС.