30.07.2008 г.

Българската Сметна палата бе домакин на осъществявания от Сметната палата на Република Армения проект „Мобилизиране на дейност срещу корупцията (МДСК)” по линия на Американската агенция за международно развитие. Международен консултант по проекта МДСК е доц. д-р Георги Николов, бивш председател на Сметната палата на Република България, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в София.

Учебната програма бе открита с презентацията на проф.Валери Димитров, председател на Сметната палата на Република България, на тема “Роля, правна рамка, компетенции, функции и структура. Стратегически план за развитието на Сметната палата”.

Целта на учебната програма бе представителите на арменската Сметна палата да се запознаят с опита на българската Сметна палата в изграждането на съвременна визия за независима одитна институция, с работата на учебния център за обучение на български одитори, с използваните от тях информационни и аналитични системи за превенция на корупцията, за разкриване на измами и злоупотреби с публични средства.

Гостите от Армения имаха възможност да се информират за административния капацитет и извършваната от българската Сметна палата разнообразна дейност, за прилаганите от нея системи за управление на одитния процес и за осигуряване на качеството на одитната дейност, одитни стандарти и процедури, за нейния административен капацитет, за това как се подбира и назначава персоналът в институцията, каква е нейната ИТ политика и комуникационна стратегия, какво е взаимодействието с парламента и други държавни органи. Специален интерес бе проявен към ролята на Сметната палата в борбата срещу корупцията.

При гостуването си в Пловдив арменската делегация видя как практически работят териториалните поделения на българската Сметна палата – роля, функции, структура, планиране, докладване, мониторинг, одитиране на общински бюджети, сътрудничество с местната администрация и органите на местното самоуправление.


Защо това домакинство по проекта МДСК бе предложено на България?

- исторически прилики в организацията и осъществяването на външния одит в Армения и България;
- значим опит на Сметната палата на Република България в осъществяването на структурни и организационни промени в българската одитна институция, особено по отношение на присъединяването на България към Европейския съюз;
- подходящ опит на България в законодателната реформа и прилагането на международните одитни стандарти за разкриване на измами и борбата срещу корупцията.


Какво представлява проектът „Мобилизиране на дейност срещу корупцията (МДСК)”:

Целта на тази дейност е да намали корупцията в Армения. Тя представлява компонент на програмата на САЩ за подпомагане на развитието на Република Армения.
Започнала през юли 2007 г. като 3-годишна програма с възможност за двегодишно продължение, МДСК е насочена към намаляване на корупцията чрез:
- предоставяне на възможности, които да помогнат на арменците да се преборят с корупционните практики, с които се сблъскват;
- променяне на отношението и поведението на младите и зрелите хора към последиците на корупцията, като се противопоставят или изправят срещу корупцията;
- възможност за промени в системите за превенция и намаляване на корупцията.


Сметната палата на Армения - кратка справка:

През 1993 г. Висшият съвет на Армения приема Закон за Сметната палата към Висшия съвет на Армения. През 1996 г. е утвърден Закон за Сметната палата на Народното събрание на Армения. През 2005 г. се извършват промени в Конституцията, в съответствие с които Сметната палата на Народното събрание става Сметна палата на Армения.
От 1998 г. Сметната палата на Армения е член на ИНТОСАЙ, а от 1999 г. - на ЕВРОСАЙ.