26.05.2003 г.

Българската Сметна палата ще проучи опита на Сметната палата на Италия в борбата срещу измамите и корупцията и взаимодействието с органите на съдебната власт

26.05.2003 г.

Делегация на българската Сметна палата, водена от нейния председател доц. д-р Георги Николов, е на официално посещение в Сметната палата на Република Италия.

По време на посещението ще се проучи опитът на Сметната палата на Италия в борбата срещу измамите и корупцията и как в това отношение се осъществява взаимодействието с органите на съдебната власт и други органи. Ще се обмени опит и по въпроси, свързани с одита на бюджета на органите на съдебната власт, прозрачността и гласността на дейността на върховните одитни институции и връзките им с парламента и правителството.

Българската делегация ще има две работни срещи, на които ще се запознае с правомощията на италианските си колеги в прилагането на правосъдие и с одитната дейност на италианската Сметна палата. В срещите ще участват президентът на италианската Сметна палата проф. Франческо Стадерини, генералният прокурор на италианската Сметна палата проф. Винченцо Апичела и президентът на камара д-р Марио Ристучия.

Българската делегация ще лобира за по-бързо приключване на преговорите за членството на Република България в ЕС като се има предвид, че председателството на ЕС от 01.07.2003 г. се поема от Италия.

Според Конституцията на Република Италия Сметната палата извършва предварителен одит на законосъобразността на нормативните актове на изпълнителната власт и последващ одит на държавния бюджет. Италианската Сметна палата извършва одит на финансовото управление на публичните органи, финансирани от държавния бюджет. Тя изпълнява и правораздавателни функции в областта на публичната отчетност и в други области, определени със закон.