10.10.2007 г.
10.10.2007


Председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров откри българо-руския работен семинар за “Одит на ефективността при използването на държавни средства при интегрирането на образованието и научната дейност”. Семинарът се проведе в Сметната палата в София на 9 и 10 октомври 2007 г.

Руската делегация, ръководена от Александър Назаров, член на Сметната палата на Руската федерация, изнесе две презентации по темата на семинара: “Организационно-икономически механизъм за подкрепа и стимулиране на интеграционните процеси на образованието и научната дейност” и “Повишаване на ефективността на използването на средства за интегриране на образованието и научната дейност”.

От българска страна в семинара участваха членовете на Сметната палата доц. д-р Евгения Пенкова и Свилена Симеонова, както и главни и старши одитори, експерти в сферата на одита на образованието и науката.

Доц. д-р Евгения Пенкова представи “Българското образование в цифри”. Изнесени бяха и три презентации на тема “Функция образование, насочена към повишаване качеството на висшето образование и обучение”, “Одит на финансовото управление на държавните висши училища” и “Одит на дейността на фонд “Научни изследвания” към МОН”.

Проф. Валери Димитров връчи на Александър Назаров златен плакет на Сметната палата и пожела тясно сътрудничество на двете одитни институции и повече работни срещи в бъдеще.