22.02.2001 г.


Заседава Асоциацията на франкофонските Сметни палати
22.02.2001 г.

Председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов заминава за Париж, за да участва в Общото събрание на Асоциацията на върховните одитни институции, ползващи френски език, което ще се състои на 23 февруари т. г.

На събранието ще се дискутират критериите за независимост на Върховните одитни институции (ВОИ), дейността на франкофонските ВОИ и изискванията на международните финансови институции, както и контролът на публичните средства в контекста на структурните промени.

Събранието ще приеме отчета на секретариата на асоциацията, представен от нейния генерален секретар Пиер Жокс, първи президент на Сметната палата на Франция, и отчета на главния ковчежник, представен от Уилям Дюмази, първия президент на Сметната палата на Белгия.

Участниците в събранието ще обсъдят и приемат план за действие на асоциацията през следващите три години. Сметната палата на България е поканена на Общото събрание като наблюдател и ще подаде молба за приемане за редовен член на асоциацията.  • Асоциацията на върховните одитни институции, ползващи френски език, е основана в Париж на 22 септември 1994 г. В нея членуват ВОИ на 18 страни. Тя е създадена за развитие на сътрудничеството в сферата на контрола на публичните средства, подпомагане разработването на стратегии за контрол, засилване на независимостта на одиторите, разширяване на възможностите за използването на модерни техники в контрола.