05.04.2012 г.
Парламентарната Комисия по бюджет и финанси гласува единодушно днес на своето заседание проект на решение, с което предлага  Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства, за периода от 1.01. 2008 г. до 31.12. 2011 г.
До 31 октомври 2012 г. Сметната палата трябва да представи окончателния си одитен доклад в парламента.
Възлагането на този одит на Сметната палата бе поискано от Синята коалиция.