17.04.2006 г.

63 партии се отчетоха пред Сметната палата, 294 не спазиха закона

17.04.2006

Общо 294 партии, от регистрираните 357 не отчетоха в Сметната палата  финансовата си дейност през 2005 г. според изискванията на Закона за политическите партии в срока до 31 март, което е 82.35%.  63 са партиите или 17.65%, които представиха заверените си финансови отчети за 2005 г., спазвайки срока.  Сред тях са всички парламентарно представени партии. Сметната палата ще извърши в шестмесечен срок одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 63-те партии за тяхното съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и на Закона за счетоводството .

         30 партии от некоректните 294 представиха отчети за 2005 г. до 31 март, но те не отговарят по форма и съдържание на разпоредбите на Закона за  политическите партии. Съгласно чл. 33 от него партиите прилагат двустранно счетоводно записване по закона за счетоводството. Член 34 предвижда те да представят в Сметната палата финансов отчет за предходната календарна година, включващ информация за централното управление и регионалните структури, спазвайки изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството. Финансовият отчет подлежи на  независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор. Завереният финансов отчет се представя в Сметната палата до 31 март на текущата година заедно със списъци на дарителите и размера на даренията и списъци на търговските дружества с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната партия.

3 партии представиха отчетите си след законоустановения срок и освен това те не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии. 

Неотчелите се 294 политически партии няма да получат удостоверение от Сметната палата, което им е необходимо, за да участват в избори. В закона за политическите партии е регламентирано, че Сметната палата издава удостоверение за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години, което политическата партия представя пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори. Това на практика  означава, че от 15 април т.г. 294-те партии ще могат да участват в политическия живот най-рано през  2009 г, ако се отчетат за 2006, 2007 и 2008 г.

Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия, ако повече от пет години от последната й съдебна регистрация тя не е участвала в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове.

Информация за представянето на Сметната палата на годишните финансови отчети от политическите партии за 2005 г.

Списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети за 2005 г.Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2005 г. след законовия срок


Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2005 г. в законовия срок, които не отговарят на изискванията на закона


Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2005 г. в законовия срок и отговарящи на изискванията на закона