10.10.2002 г.

62 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НЕ СА ПОДАЛИ В СМЕТНАТА ПАЛАТА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВОТО‚ ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ СИ

10.10.2002 г.

62 длъжностни лица не са подали декларации за имуществото‚ доходите и разходите по чл. 4‚ ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица‚ заемащи висши държавни длъжности. Сред тях са 35 депутати от 39-то Народно събрание‚ 6 заместник-министри и главни секретари‚ 4 прокурори при Върховна административна прокуратура и Върховна касационна прокуратура‚ 2 председатели и заместник-председатели на държавни агенции и комисии при Министерския съвет‚ 10 областни и заместник-областни управители‚ 2 членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол и 3 ръководители на централни държавни органи‚ които издават лицензи и разрешения за определени дейности.

671 души са подали декларации за имуществото‚ доходите и разходите по чл. 4‚ ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица‚ заемащи висши държавни длъжности.

 

Бюлетин на Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности