31.10.2005 г.

38 длъжностни лица не са подали в Сметната палата декларации за имуществото, доходите и разходите си

31.10.2005 г.

38 длъжностни лица не са подали декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), или не са изпратили уведомителни писма по   чл. 4, ал. 4 от ЗПИЛЗВДД, до 31.10.2005 г.  

Сред тях са 23 бивши депутати от 39-то Народно събрание, 2 бивши заместник-министри, 2 бивши главни секретари, бивш областен управител, 3 бивши заместник-областни управители. Сред неподалите декларации са 4 лица, заемащи в момента висши държавни длъжности, 2 прокурори и 1 съдия.

5837 са длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), и по чл. 135, ал. 2 от Закона за съдебната власт, които са задължени да подават декларации по ЗПИЛЗВДД, като от тях 3588 са съдии, прокурори и следователи.

За неподадени декларации се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв. съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.