20.03.2006 г.

359 проверки ще прави Сметната палата през 2006г.

20.03.2006 г.

Общо 359 одита ще извършва Сметната палата през тази година. Това е предвидено в програмата за одитната дейност на Сметната палата през 2006 г., която бе внесена в Народното събрание, съгласно Закона за Сметната палата. Целите, заложени с програмата, са контрол на най-рисковите сфери, в които се харчат публични средства, както и най-значимите за данъкоплатците, предизвикващи голям обществен интерес, каза председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.

От всички 359 одита 110 ще извършат десетте отделения на Сметната палата, още 112 – шестте й териториални поделения.  Общо в 39 групи са обединени според годишната програма одитните задачи за одитите и заверките на годишни финансови отчети на общините, държавни органи, ведомства и др. През 2006 г. ще приключат 98 одита, започнати през миналата година. Сред тях са извършваните за първи път одити на изпълнението на дейността на инспекторатите към министерствата по Закона за администрацията.

В програмата за 2006 г. за първи път са включени одити на изпълнението на дейността по замени на имоти – частна държавна собственост, апорти на такива имоти в капитала на търговски дружества, и управление и разпореждане с дяловите участия за периода 1998-2005 г. в някои министерства, общини и областни управи. За първи път ще се прави и одит на изпълнението на Комисията за защита на конкуренцията. Сред одитите в програмата са и:

- одит на предоставената субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на Български държавни железници ЕАД;

- одит на държавния и държавногарантирания дълг, финансиране на бюджетния дефицит и управление на фискалния ререрв;

- одит на финансовото управление и изпълнението на дейностите по чл. 14 от Закона за митниците;

- одит на изпълнението на дейността на Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите (МФ);

- одит на изпълнението на дейността на Дирекция "Управление на средствата от ЕС" в МФ;

- одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Столична община;

- одит на възникването, управлението и обслужването на общинския дълг в общините на Република България за финансовата 2005 г.;

- одит на изпълнението на Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика;

 - одит на изпълнението на "Стратегия за работа на полицията в близост до обществото";

- одит на изпълнението на дейността на Националния осигурителен институт по събирането на здравноосигурителните вноски.

Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. е разработена на основата на приети от нея приоритети и критерии,  съгласно одитните стандарти. Постигането на добро управление на бюджетните и другите публични средства, включително и на средствата от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, в съответствие с принципите на законосъобразност, ефикасност, ефективност и икономичност, е главният приоритет на Сметната палата през 2006 г.

Сметната палата изработи одитната си програма за годината по 11 критерия - въз основа на тях са определени обектите и одитните задачи в нея:

1. бюджетни организации, в които са извършени значителни структурни, организационни и други промени, произтичащи от изменения на законодателството и вътрешните нормативни актове;

2. бюджети, които не са одитирани през предходната година;

3. бюджетни организации, които не са изпълнили дадените препоръки от Сметната палата при предходни одити;

4. бюджетни организации, в които при предходни одити са констатирани значителни нарушения на бюджетната дисциплина и в управлението на имуществото;

5. бюджетни организации, в които са установени съществени грешки и нередности при осъществените одити и заверката на годишните финансови отчети за предходни години;

6. критични бележки на Европейската комисия в мониторинговия доклад за 2005 г. за България;

7. общини със значителен размер на неразплатените разходи към края на 2005 г.;

8. общини, на които са предоставени значителни средства за преодоляване на щетите от наводненията през 2005 г.;

9. програми и дейности с обществена и социална значимост;

10. пилотни одити на бюджети и дейности, предвидени по туининг проекта за изпълнение през 2006 г.;

11. бюджетни дейности, при които съществува висок риск от измами и корупция.