29.03.2006 г.

31 март е последният срок за политическите  партии да внесат заверените си финансови отчети за 2005 г. в Сметната палата

29.03.2006 г.

На 31 март, петък,  изтича последният срок, в който политическите партии са длъжни да представят заверените си финансови отчети за 2005 г. в Сметната палата. Това предвижда Законът за политическите партии, според който финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от  Сметната палата. За да помогне на добросъвестните партии да спазят законовия срок за представяне на заверените си отчети, Сметната палата удължава работното време на отдел "Административно обслужване и деловодство" до 19 часа в петък.

Сметната палата приема само отчети, които отговарят на изискванията на действащия  Закон за политическите партии. В него е регламентирано, че финансовият отчет се изготвя по Закона за счетоводството,  включва информация за централното управление и регионалните структури и подлежи на заверка от независим финансов одитор. Към отчетите се прилагат списъци на дарителите и на търговските дружества с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната партия.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата според изискванията на Закона за политическите партии, политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.  Сметната палата издава удостоверение за внесени финансови отчети, което политическата партия представя пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори.   

Наименованията на партиите, пропуснали да се отчетат в срока, както и на партиите, чиито отчети не отговарят на законовите изисквания, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата до 15 април, предвижда още Законът за политическите партии.