16.04.2007 г.

253 партии не подадоха отчети в Сметната палата, 106 спазиха закона

16.04.2007 г.

253 партии не са подали годишните си финансови отчети за 2006 г. в Сметната палата, което е 70.47% от всичките регистрирани 359 партии.

3 партии от нередовните са представили отчети, но те не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии. Две от тях са представили отчет за приходи и разходи по отменения Закон за политическите партии, а третата е представила само непопълнена отчетна форма. 

106 партии са представили в срок годишните си финансови отчети за 2006 г. и са спазили изискванията на действащия Закон за политическите партии. Сред тях са всички парламентарно представени партии.

На интернет страницата на Сметната палата са публикувани отчетите на партиите и приложените към тях декларации със списъци на дарителите, както и списъците с имената на партиите, които не са подали отчети в законовия срок.

Съгласно Закона за политическите партии до 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата заверен финансов отчет на хартиен и електронен носител.  Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и целта на даренията, както и отделен списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

Сметната палата ще извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическите партии. Според последните изменения на Закона за политическите партии това трябва да стане в съкратен наполовина срок – от 6 на  3 месеца.

Съгласно Закона за политическите партии след извършването на одита председателят на Сметната палата ще изпрати на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, неподали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел,  неподали в срок декларацията си, за извършване на действия по реда на глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.