27.03.2003 г.

В изпълнение на чл. 26 от Закона за политическите партии Сметната палата създаде организация за представяне на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за 2002 г., като подготви и изпрати форма на отчет и указания за нейното попълване на 269 партии. Формата на отчет не беше изпратена на 12 политически партии поради липсата на данни за адресна регистрация и телефон за връзка.

В законоустановения срокв Сметната палата са представени отчети за приходите и разходите от 68 политически партии, в т. ч. от 15 партии, включени в парламентарно представени коалиции, с право на държавна субсидия по чл. 15 от Закона за политическите партии (Приложение № 1).

След срока са представени отчети от 17 политически партии, в т. ч. от 2 партии, включени в парламентарно представени коалиции (партия "Гражданско обединение "Рома" и партия "Либерален съюз") (Приложение № 2).

Тридесет от партиите са представили отчетите си в Сметната палата, без да са посочили в тях приходи и разходи за 2002 г. (Приложение № 3).

Не са представени отчети от 190 политически партии, в т. ч. от 3 партии, включени в парламентарно представени коалиции, с право на субсидия (партия "Национално движение за права и свободи", партия "Алианс за следлиберален конгрес" и партия "Политическо движение "Евророма").(Приложение № 4).

Шест партии са изпратили в Сметната палата уведомителни писма, че са прекратили своята дейност, без да е вписано решението за това в Софийския градски съд (Приложение № 5).

Сметната палата публикува и пълна информация за представилите отчети политически партии и за техните приходи и разходи за 2002 г. (Приложение № 6).

Сметната палата ще извърши проверка на представените отчети от партиите до средата на м. септември 2003 г., съгласно чл. 27 от Закона за политическите партии, след което ще представи доклад за редовността на тяхната финансова документация.