15.04.2009 г.

168 политически партии спазиха изискванията на Закона за политическите партии и представиха годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Сметната палата в законовия срок 31 март.

Други 16 партии също представиха отчетите си в законовия срок, но техните отчети не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии. Съгласно последните изменения в него годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията на чл. 34, ал. 1 и/или ал. 4 относно формата, съдържанието и начина на представянето му,  както и когато не е придружен с декларацията по чл. 34, ал. 4 (списъци на дарителите), се смята за неподаден.

Отчелите се политически формации са 58 на сто от всички регистрирани към момента политически партии, които са 317.

133 политически партии не спазиха Закона за политическите партии и не представиха годишните си финансови отчети в Сметната палата.

Две юридически лица с нестопанска цел са направили дарения в полза на политически партии.

Ново изискване на Закона за политическите партии е и публикуването на Списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

На интернет страницата на Сметната палата са публикувани:

    - Списък на политическите партии, представили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2008 г. в законовия срок – 31.03.2008 г., и отговарящи на изискванията за форма и съдържание на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;

    - Списък на политическите партии, непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2008 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

    - Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2008 г. в законовия срок, които не отговарят на изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

    - Списък на юридическите лица с нестопанска цел, които са направили дарение в полза на политическа партия;

    - Списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.