15.04.2008 г.

165 политически партии спазиха изискванията на Закона за политическите партии и представиха годишните си финансови отчети за 2007 г. пред Сметната палата. В сравнение с предходната година, когато процентът на отчелите се политически партии беше 29 на сто, тази година отчелите се политически формации са 44 на сто от всички, които трябва да представят отчети.
Общият брой на политическите партии, които следва да представят отчети за 2007 г., е 376.
211 политически партии от всички регистрирани не спазиха Закона за политическите партии. От тях 196 партии не представиха отчети, а 10 партии представиха отчети в законовия срок, но те не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии. 5 партии подадоха отчети след законовия срок, като от тях отчетите на 2 партии не отговарят на изискванията на закона.

Списък на политическите партии, представили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2007 г. в законовия срок – 31.03.2008 г., които отговарят на изискванията за форма и съдържание на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии, техните отчети и приложените към тях декларации със списъци на дарителите;
• Списък на политическите партии, непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2007 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;
• Списък на политическите партии, представили годишни финансови отчети за 2007 г. след законовия срок – 31.03.2008 г., които отговарят на изискванията за форма и съдържание на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;
• Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2007 г. в законовия срок, които не отговарят на изискванията за форма и съдържание съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;
• Списък на политическите партии, представили годишни финансови отчети за 2007 г. след законовия срок – 31.03.2008 г., които не отговарят на изискванията за форма и съдържание на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии.


Съгласно Закона за политическите партии до 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата заверен финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и целта на даренията, както и отделен списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.