09.10.2002 г.

165  ПАРТИИ  НЕ  СА  ПРЕДСТАВИЛИ

В  СМЕТНАТА  ПАЛАТА  ОТЧЕТИ

ЗА  ПРИХОДИТЕ  И  РАЗХОДИТЕ  СИ

ЗА  2001 Г.

165 партии не са представили в Сметната палата отчети за приходите и разходите си за 2001 г. Това сочи докладът на Сметната палата за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за 2001 г.

112 политически партии представиха отчети за приходите и разходите си в Сметната палата. В законоустановения срок (до 15.03.2002 г.) са ги представили 77 партии, а след този срок - 35 партии. В отчетите на 41 партии не са посочени приходи или разходи за 2001 г.

Сметната палата извърши документална проверка на отчетността на 40 партии, които съставляват 55.6 на сто от всички партии, представили отчети  в Сметната палата (без партиите, които не са отчели приходи или разходи).

При проверките се установи, че първична счетоводна документация и съответни разходно-оправдателни документи нямат 5 партии.От представените отчети в Сметната палата се установи още, че  през  2001 г.  политическите партии  са  набрали  общо  9 314 413 лв. собствени приходи. Повечето от  собствените  приходи на партиите през 2001 г. са от дарения.

Сметната палата не може да даде оценка за спазването на ограничителната разпоредба  на  чл. 22, т. 1 от Закона за политическите партии /ЗПП/ за общия размер на средствата от анонимни дарения, които могат да  се  получават  от отделните партии, тъй като през 2001 г. партиите не са получавали държавна субсидия.

Политическите партии не са получили и отчели средства от предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие или от предприятия и организации, изпълняващи по договор държавна или общинска поръчка, както и средства от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия и организации, съгласно  ограничителните  разпоредби  на  чл. 22, т. 3 и т. 4 от ЗПП.

Сравнително малко са приходите на политическите партии от  членски внос  (1 303 194 лв., или  14 на сто от всички отчетени приходи). От 112 партии, представили отчети в Сметната  палата,   приходи   от   членски   внос   са  отчели 48 партии, като единствено от членски внос са се издържали 12 партии.

От 8 партии са отчетени 1 127 393 лв. приходи от  недвижими имоти, а от 7 партии - 59 185 лв. приходи от издателска дейност. Не са установени нарушения при документирането на тези приходи.

Отчетени са от 22 партии 711 564 лв. като "други приходи", какъвто източник не е предвиден в чл. 14 от ЗПП.

Политическите партии, представили отчети в Сметната палата, са изразходвали през 2001 г. общо 8 943 307 лв. Най-много средства са изразходвани за присъщи дейности.

Повече разходи от приходи са отчели 9 партии.

  Парламентарно представените партии са представили отчетите за приходите и разходите си за 2001 г. в законоустановения срок. Сметната палата е уведомила за това министъра на финансите, за да могат да получат определената им държавна субсидия за 2002 г.

Анализът на отчетите за приходите и разходите на партиите, представени в Сметната палата, и извършените документални проверки в отделните партии дават основание да  се направят следните изводи и препоръки.

Първо. Наложително е да се прецени кои от средствата, отчитани от партиите като "други приходи", следва да получат законова регламентация като източници на собствени приходи. По този начин ще се ограничат незаконните източници за финансиране на политическите партии и ще може да се осъществява по-добър контрол върху техните приходи.

Второ. За осигуряване на максимална прозрачност на финансирането на политическите партии е необходимо да се преразгледа възможността за получаване на анонимни дарения, особено от юридически лица. Наложително е също да се въведе задължение за партиите да представят в Сметната палата списъци на дарителите с конкретните размери на даренията, с което ще се улесни контролът за спазването на ограничителните размери на отделните дарения.

Трето. Сериозен проблем за отчитането е недобрата класификация на разходите по чл. 26 от ЗПП. Целесъобразно е да се прилага еднакъв подход при изготвянето на отчетите на партиите‚ за да се гарантира тяхната достоверност.

Четвърто. Необходимо е да се предвидят санкции за всички партии, непредставили отчети за своите приходи и разходи в законоустановения срок, а не както е в действащия ЗПП да се санкционират чрез лишаване от определената им държавна субсидия за съответната година само партиите, които имат право да получават такава субсидия.

Пето. Големият брой на партиите, които не са посочили приходи и разходи в представените отчети в Сметната палата, както и на партиите, които не са открити на посочените от тях адреси, дава основание да се смята, че те не осъществяват реална политическа дейност. Това налага да се прецени необходимостта от пререгистрация на всички политически партии по действащия закон и да се предвиди задължение да уведомяват съда и Сметната палата при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на политическите партии.

Докладът и приложенията към него