16.04.2013 г.

158 политически  партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2012 г., като спазиха срока по Закона за политическите партии.

23 партии не са подали годишни финансови отчети за 2012 г. пред Сметната палата.


Съгласно Закона за политическите партии на политическа партия, която не представи в срок финансов отчет се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.;

В  6-месечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит за съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и на Закона за счетоводството на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са:
- получавали държавна субсидия;
- ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост;
- участвали в избори, ако такива са провеждани.

Списъци и годишни финансови отчети на политическите партии за 2012 г.