31.10.2006 г.

11 длъжностни лица  не са подали

  декларации в Сметната палата

11  длъжностни лица не са подали декларации по чл. 4, ал. 1 или не са изпратили уведомителни писма по чл. 4, ал. 4 от  Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности до 30 октомври 2006 г.  Сред неизправните 8 са съдии, прокурори и следователи.

5929 души са длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности,  и по чл. 135, ал. 2 от Закона за съдебната власт, които са задължени да подават декларации. От тях 3777 души са съдии, прокурори и следователи.

Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности  предвижда всяка година между 1 октомври и 1 ноември председателят на Сметната палата да огласява имената на задължените лица, които не са подали изискваните декларации по този закон чрез бюлетин.

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация, за което се уведомява с писмо председателят на Сметната палата.

Бюлетинът е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg