12.09.2023 г.

102 партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.,  са получили удостоверения от Сметната палата към 17 часа на 12 септември. Крайният срок за подаване на заявление в Централната избирателна комисия /ЦИК/ от партии и коалиции, които ще участват в местните избори, изтича в 17 часа на 13 септември.

Сметната палата напомня, че съгласно чл. 37 от Закона за политическите партии, издава удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се представя от политическата партия пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

Общо 132 са регистрираните партии, съгласно публичния Регистър на политическите партии на Софийски градски съд.

До 14 септември включително ЦИК изпраща на Общинските избирателни комисии /ОИК/ списък на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции.

ВАЖНО:

След като се регистрират, участниците в изборите за общински съветници и за кметове – партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, трябва да изпратят в Сметната палата с писмо по образец следната информация и документи:

Партиите:

• удостоверения за регистрация на политическата партия за участие в изборите;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицето, представляващо политическата партия.

Коалициите:

• удостоверения за регистрация на коалицията за участие в изборите;

• коалиционно споразумение за образуване на коалицията;

• информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията;

• информация за партията от състава на коалицията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с предизборната кампания;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии.

Инициативните комитети:

• решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

• удостоверение за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицето, представляващо инициативния комитет. 

Всички участници в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, трябва да предоставят също:

• информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;

• информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната. 

Образците на писма и заявления за подаване на информация до Сметната палата от партиите, коалициите и инициативните комитети след регистрация за изборите могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата на следния адрес:

 https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-izbori/podavane-na-informaciq-za-edinniq-registyr-po-izborniq-kodeks/sled-registraciya-za-izborite/obrazci-na-pisma-za-podavane-na-informaciya-sled-registraciya-za-izbori/ 

Информационна брошура на Сметната палата в помощ на участниците в изборите може да намерите на адрес:

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Broshura_Elections_local_2023_last.pdf