03.10.2020 г.

Заместник-председателите на Сметната палата - Горица Грънчарова и Тошко Тодоров, гостуваха в предаването на Дарик Радио „Седмицата“ в поредицата, посветена на 140-та годишнина от основаването на институцията и 25 години от възстановяването й.

Основната цел на всички одити на Сметната палата е да се отговори на въпроса как се управляват публичните средства, тоест парите на данъкоплатците, посочиха двамата заместник-председатели. Те разясниха какво представляват отделните видове одити и как под различна перспектива чрез тях се търси отговор на този въпрос.

Горица Грънчарова и Тошко Тодоров дадоха примери с конкретни одити на изпълнение, финансови одити, одити за съответствие при финансовото управление и специфични одити и посочиха основни изводи и ефекти от тях.

Сметната палата извърши два одита за качеството на въздуха – национален и в сътрудничество с други одитни институции в рамките на ИНТОСАЙ. Сред предприетите мерки за намаляване на фините прахови частици и вредни газове в столицата и големите градове са финансиране на проекти за твърдо гориво за 20 хиляди домакинства, доставка на 300 електрически автобуси, закупуване на специално оборудване за националната система, контролираща въздуха, и за пунктовете в 10 града, информационна кампания.

След одита на контрола върху биохраните са подготвени нови процедури за лицата с контролна функция на биопродуктите и за надзорни проверки на самите тях, постигната е и по-широка достъпност на информацията за биопродуктите.

След одита на Центъра за асистирана репродукция е осигурен допълнителен финансов ресурс от 8 млн. лева за дейностите, разширен е и обхватът на лицата, имащи достъп до инвитро процедури и броят на опитите.

Много важен одит в образователната сфера е одитът за реализацията на завършилите висше образование български граждани, който показа, че се проследяват само училите  в страната, но не и в чужбина, което не ни дава никаква информация за „изтичането на мозъци“ от България, каза Горица Грънчарова.

Сериозни негативни тенденции са констатирани и в областта на културата – при одитите на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и на опазване на архитектурното наследство в градска среда. При националната библиотека е установено хронично недофинансиране, липса на материална база и сериозен недостиг на специалисти, като предстои проверки за изпълнение на препоръките.

Отчетността е основа на доброто управление, тъй като става база за вземане на правилни управленски решения на местно и национално ниво, подчерта Горица Грънчарова.  През 2019 г. бяха извършени от Сметната палата финансови одити на годишните финансови отчети на 252 организации, от които 160 общини, 55 министерства и ведомства и 37 висши училища. Положителната новина е, че 87 процента от отчетите дават вярна и честна представа за финансовото състояние на организациите и това се дължи да голяма степен на извършените корекции на неправилните отчитания по време на одитите. Броят на положителните мнения е нараснал с 54%, а на отрицателните мнениия е намалял с 94%.

Извършен е хоризонтален одит на администрирането на местните данъци и такси от общините. Тази реформа – преминаване на събирането на местните данъци и такси от НАП в общините бе предприета през 2005 г. Одитите ни показват, че тя не е изпълнила целта си – да увеличи приходите на общините, каза Тошко Тодоров.

При други одити за съответствие Сметната палата е установила , че има извършени плащания, без да са реализирани съответните проекти. При одита в една община е установено, че не са изградени пътища. Предприети са 9 досъдебни производства. В другия случай не е изградена подпорна стена.

Сметната палата разкри, че държавното предприятие в областта на хазарта плаща по-високи такси от частните фирми, както и че липсва контрол.

След одита на БДЖ „Товарни превози“ не е изпълнена нито една препоръка на Сметната палата за подобряването на дейността, затова се възползвахме от възможността, която ни дава закона, и поискахме уволнението на тогавашния директор на предприятието, каза Тошко Тодоров.

Сметната палата ще извърши три одита на изпълнението по актуалната тема, свързана с разходите по прилагането на мерките за борбата с COVID-19 – на икономическите мерки, мерките за социална подкрепа и за подпомагане на земеделските производители.

Изключително важно е препоръките, които дава Сметната палата, да не се свеждат само до формалното им изпълнение, а да водят до реални промени в управлението на одитираните обекти, а оттам – и в полезността на дейността им за подобряване на качеството на живот на всеки български гражданин, посочиха още Горица Грънчарова и Тошко Тодоров.

Двамата заместник-председатели благодариха на всички настоящи и бивши одитори и служители на институцията за професионализма и всеотдайността им, както и на председателите и членовете на Сметната палата от нейното възстановяване през 1995 г. досега, за положените усилия за изграждането и утвърждаването на Върховната одитна институция.

 Целият звуков файл:

https://darikradio.bg/toshko-todorov-i-gorica-grancharova-v-sedmicata.htm