Срокът за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии пред Сметната палата е 1 април 2024 г., тъй като законовият срок 31 март през тази година е почивен ден.

 

Годишните финансови отчети вече се подават в сградата на Сметната палата на ул. „Антим I“ №17, ет. 6.

 

Документи, които политическите партии следва да представят в Сметната палата:

 

1. Годишен финансов отчет (ГФО) – съставни части:

1.1. Счетоводен баланс, изготвен в съответствие със СС 1 – „Представяне на финансови отчети” (Приложение № 1 към СС 1) – Образец 1, лист 1

1.2. Отчет за приходите и разходите, изготвен в съответствие със СС 9 – „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” (Приложение № 2 или Приложение № 3 към СС 9) – Образец 1, лист 2 или лист 3

1.3. Отчет за собствения капитал, изготвен в съответствие със СС 1 – „Представяне на финансови отчети” (Приложение № 4 към СС 1) – Образец 1, лист 4

1.4. Отчет за паричния поток, изготвен в съответствие със СС 9 - „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” (Приложение № 4 към СС 9) и с изискванията на СС 7 – „Отчети за паричните потоци“ – Образец 1, лист 5

1.5. Приложение, изготвено в съответствие с изискванията на т. 24.1 и т. 24.2 от СС 1 – „Представяне на финансови отчети”.

1.6. Приложение, изготвено в съответствие с изискванията на т. 8.2 от СС 9 – „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност“. Попълва се, когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност.

 

2. Одиторски доклад за извършен независим финансов одит на ГФО - На независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор подлежат годишните финансови отчети на политическите партии, които през отчетния период са получили или изразходвали суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход, съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за политическите партии.

 

3. Годишен доклад за дейността

 

4. Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии със списък на физическите лица, направили дарения. Декларацията се попълва по образеца, изготвен от Сметната палата (съгласно чл. 34, ал. 7 от Закона за политическите партии) – Образец 2.

 

5. Декларация за идентичност на данните от ГФО на хартиения и електронния носител, представени в Сметната палата – Образец 3.

 

6. Декларация за идентичност на данните от декларацията със списък на дарителите по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии на хартиения и електронния носител, представени в Сметната палата – Образец 4.

 

7. Обща информация за политическата партия и съставителя на отчета й, представен в Сметната палата – Образец 5.

 

8. Копие от актуалното състояние на политическата партия (при вписани промени в Софийски градски съд през 2023 г.)

 

Документите по точки 1, 2, 3 и 4 се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител.

 

Забележка:

1. Съгласно изискванията на чл. 25, ал. 3 от Закона за счетоводството във финансовите отчети се посочват имената на лицата, които ги подписват (ръководителя на предприятието и физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие). Печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие се поставя само ако това се изисква от друг закон. Когато отчетът е подписан от лице, различно от представляващия партията, се представя и документ (нотариално заверен) за изрично упълномощаване от представляващия партията.

2. Съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за счетоводството при съставяне на годишните финансови отчети подписите на лицата, които ги подписват и на лицата, извършили независим финансов одит на финансовия отчет може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

3. Годишният финансов отчет на политическите партии, които отговарят на критериите за микропредприятия, може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите, съгласно чл. 29, ал. 4 на Закона за счетоводството.

4. Годишният финансов отчет на политическите партии, които отговарят на критериите за малки предприятия, може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение, съгласно чл. 29, ал. 6 на Закона за счетоводството.

5. Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството.

6. В имената на файловете на документите, представени на електронен носител, да не се поставя интервал.