По отчитанетона предизборната кампания

 

ВЪПРОС: Следва ли приходи и разходи на политическа партия, които са направени преди началото на предизборната кампания, но са пряко свързани с нея (напр. дарения и др.) да се отчитат от партията като свързани с кампанията и съответно да преминават през обявената за целта банкова сметка ?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети представят пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Очевидно законодателят не е ограничил отчитането на приходите, разходите и поетите задължения за плащане само до периода на предизборната кампания. По тази причина, участниците в изборите трябва да отчитат всеки свой приход, разход или поето задължение за плащане, когато те са свързани с предизборната кампания, независимо дали същите са получени, направени или поети в рамките на предизборната кампания или преди това.

Обръщаме внимание, че приходи и разходи, свързани с предизборната кампания, ако същите са на стойност над 1000 лв. следва да се извършват по банков път (арг. чл. 170, ал. 1 от ИК).

Участниците в избори трябва да отчитат, че съгласно чл. 131, ал. 2 от ИК, сумите от депозити, внесени за участие в избори не се смятат за разходи, свързани с финансирането на предизборната кампания.

 

ВЪПРОС: В случай, че предизборната кампания на политическа партия/коалиция/инициативен комитет се финансира и със средства на кандидатите, необходимо ли е тези средства, преди разходването им да се депозират по банковата сметка на партията или не ?

ОТГОВОР: Един от допустимите източници на средства за финансиране на предизборната кампания, вкл. на политическите партии, са средствата на кандидатите. Това е приходоизточник, различен от собствените средства на политическата партия. Използването на средства на кандидатите подлежи на отчитане от политическата партия в отчета й по чл. 172, ал.1 от ИК.

Решението дали кандидатите ще депозират по банковата сметка средствата, влагани от самите тях в предизборната кампания, зависи от преценката на съответната политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет, доколкото няма изрична законова разпоредба в този смисъл. Това дава основание да се приеме, че разходването на средства на кандидат може да се извършва свободно, без за целта да се използва обявената от партията банкова сметка. Разбира се, в този случай остават валидни изискванията при разход на средства на кандидат над 1000 лв. това да става по банков път, като на партията се представи и декларация по чл. 169, ал.2 от ИК за произхода на средствата (по образец, утвърден от Сметната палата). Кандидатът има задължение да събира документите за извършените с негови средства разходи по предизборната кампания и следва да предостави същите на издигналата го политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет за отразяване в отчета по чл. 172, ал.1 от ИК.

 

ВЪПРОС: Следва ли всяка партия, участваща в коалиция за съответен вид избор, да представи отчет за приходите и разходите или такъв отчет ще представя само коалицията от партии ?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс, партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети представят пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения във връзка с предизборната кампания.

Отчет за приходите и разходите следва да представи дадена коалиция, като партиите, участващи в коалицията, не представят отделни отчети. В изготвените и утвърдени от Сметната палата образци на отчети на коалиция от партии и на местна коалиция е предвидено в раздел “Набрани средства за финансиране на предизборната кампания”, по т. 1 ”Собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията” да се отрази общият размер на предоставените от партиите средства (парични и непарични). За по-точното и конкретно представяне на информацията по т. 1 е предвидено попълването на приложение.

Приетите от Сметната палата образци на отчети за видовете участници в избори, заедно с указанията за тяхното изготвяне, са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс, който се поддържа на официалната страница на Сметната палата в интернет.

 

ВЪПРОС: Може ли исканата информация за включване в публичния регистър по чл. 171 от Изборния кодекс да се подава в териториалните поделения на Сметната палата?

ОТГОВОР: Регламентираната информация с чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс, се предоставя по време на предизборната кампания от участващите в нея субекти само в Централното управление на Сметната палата за отразяване в Единния публичен регистър.