По финансирането на предизборната кампания

ВЪПРОС: Допустимо ли е за финансиране на предизборна кампания, осъществявана от инициативен комитет, да се използват дарения/завещания в натура от физически лица до определен размер и ако „да”, как същите подлежат на остойностяване ?

ОТГОВОР: В чл. 162, ал. 3 от ИК са посочени източниците на финансиране на предизборна кампания от страна на инициативни комитети, издигнали кандидати. Един от възможните приходоизточници са даренията от физически лица. Доколкото законодателят не е определил изискване даренията да са само парични, би следвало да се приеме за допустимо и получаването на непарично дарение.  Остойностяването, на основание чл. 174 от ИК, се извършва по реда на чл. 23, ал.5 от Закона за политическите партии – по справедлива пазарна цена, съгласно Закона за счетоводството.

Що се отнася до завещанията, същите не са посочени в приходоизточниците за финансиране на предизборна кампания, но по наше мнение, възможността да се получи нещо по завещание от инициативен комитет в хода на предизборна кампания е малко вероятна.

ВЪПРОС: Как следва да се процедира в случай, че по банковата сметка на участник в дадени избори (коалиция/инициативен комитет) постъпят средства от забранен по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ИК източник или ако общият размер на набраните средства надвиши пределно допустимия общ размер на финансирането за съответния вид избор, определен в чл. 165 от ИК ? Подлежат ли на връщане такива средства и по какъв ред ?

 ОТГОВОР: В чл. 165 от ИК са посочени общите размери на финансиране на предизборните кампании на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за съответен вид избор. Поставеното ограничение в размера на финансирането не е обвързано с акумулираните средства, а с размера на разходваните средства за предизборната кампания за един вид избори в рамките на една година (арг. чл. 166 от ИК).

В този смисъл, постъпването по банковата сметка на участник в изборите на средства, с които се превишава сумата, определена в чл. 165 от ИК не може да се счита за нарушаване на допустимия общ размер на финансирането. Такова нарушение ще бъде налице, само ако съответният участник изразходи реално средства над този праг за финансиране на предизборната кампания.

На практика е възможно участникът да получи средства, които по размер надвишават допустимия праг за разходване. При такъв случай, сумите над определения праг следва да бъдат възстановени, а въпрос на преценка от страна на участника е по какви правила да стане това.

При установени случаи на преведени на участник средства от лица, за които има забрана да даряват, възниква задължение средствата да бъдат възстановени на лицата. Възстановяването трябва да се докаже по надлежен начин. Участникът е ангажиран да не допусне получаване и най-вече разходване на средства от забранени източници, тъй като подобни действия са основание за търсене на административнонаказателна отговорност по чл. 476 от ИК.

ВЪПРОС: Необходимо ли е да се представя декларация по образец за дарение в размер, равен на размера на една минимална работна заплата ?

 ОТГОВОР: Съгласно чл. 169, ал.1 от ИК, декларация по образец за произхода на средствата се представя, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата. Това означава, че за дарения на стойност, равна на стойността на една минимална работна заплата (съобразно размера й към момента на дарението), това правило не се прилага.

Обръщаме внимание и на следните обстоятелства:

  • изискването на декларация е задължително и при финансиране на предизборната кампания със средства на кандидатите или на членове на инициативни комитети (чл. 169, ал.2 от ИК);
  • задължението за представяне на декларация възниква в момента, към който общият размер на дарените средства от едно физическо лице (респ. на предоставените от кандидат или член на инициативен комитет средства) надвиши размера на една минимална работна заплата (въпреки че отделното дарение/предоставени средства, с които този размер се надвишава може да е с по-малка стойност

 

ВЪПРОС: Как следва да се процедира в случай, че по сметката на участник в изборите постъпят средства (дарение) от физическо лице на стойност над една минимална работна заплата, но от лицето не е представена декларация за произход на средствата? В подобни случаи, средствата могат ли да се усвоят или трябва да бъдат върнати ? Допустимо ли е подаване на декларация по образец за произход на средствата с електронен подпис на специално създаден от участника портал или е задължително представяне и на хартия ?

ОТГОВОР: Даренията на обща стойност над една минимална работна заплата (респ. предоставянето на средства от кандидат или член на инициативен комитет над този размер), трябва да са придружени с декларация по образец за произхода на средствата.

Доколкото в ИК не е посочена формата на декларацията за произход на средствата, би следвало да се приеме, че същата е валидна, както когато е подадена на хартиен носител и подписана от лицето, така и когато е подписана с електронен подпис.

Участникът, който получава средства за финансиране на предизборната си кампания на издигнатия от него кандидат/и е длъжен да следи за изпълнение на изискването за подаване на декларации по чл. 169 от ИК. Негово е задължението да подава същите декларации до Сметната  палата за публикуване в единния регистър по чл. 171 от ИК в хода на предизборната кампания.

На практика не е възможно участникът да проследи дали е подадена декларация винаги, когато е възникнало основание за това. За да бъдат спазени изискванията на ИК, в такива случаи би следвало от съответното лице, направило дарението или предоставило средствата, да се изиска допълнително представяне на декларация. При невъзможност да се получи такава декларация, средствата трябва да бъдат възстановени на лицето, което ги е предоставило и най-вече да не бъдат разходвани за финансиране на предизборната кампания.
 

Телефони за допълнителна информация: 02 8116 866, 02 8116 871