Указания за изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведена предизборна кампания 

Съгласно изискванията на чл. 172, ал. 4 от Изборния кодекс (обн. ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г.), Сметната палата утвърди образци на отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведена предизборна кампания.

Отчетите са унифицирани за всички видове избори, изготвени са по вид на регистриран участник (политически партии; коалиции от партии, регистрирани в ЦИК; местни коалиции от партии, регистрирани в ОИК и инициативни комитети).

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс, в срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета, представен от участника в изборите, се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и  декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидати или членове на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата. (чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс).

Утвърдените образци на отчети за видовете регистрирани участници се състоят от четири раздела:

 

Раздел І - Набрани средства за финансиране на предизборната кампания

В т. т. 1, 2, и 3 на раздела се посочват общите суми по източници на финансиране. Към всяка точка са въведени пунктове, с които се конкретизира всеки източник на финансиране. В отчета за всеки вид участник са посочени конкретните източници за финансиране, съгласно изискванията на чл. 162 от Изборния кодекс. Предвидено е определена информация, отразена по точките от раздел І, да се конкретизира по-подробно в приложения, които са означени със специфична сигнатура от букви и цифри в зависимост от участника. Приложенията са неразделна част от отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, във връзка с предизборната кампания.

В отчета на политическа партия за източника на финансиране “Собствени средства на политическата партия” е въведена разшифровка на приходите на основание чл. 23 от Закона за политическите партии. За другите два източника на финансиране (дарения от физически лица  и средства на издигнатите от партията кандидати) е предвидено отделно да се отчитат получените парични и непарични средства.

В отчета на инициативен комитет, източниците на финансиране (собствени средства на членовете на инициативния комитет; собствени средства на издигнатия от инициативния комитет кандидат и дарения от физически лица) се отразяват по съответните пунктове към точките от раздела в зависимост от факта, дали средствата са парични или са непарични.

В отчетите на коалиция от партии и на местна коалиция за източниците на финансиране (собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията; дарения от физически лица и средства на кандидати, издигнати от коалицията) е предвидено отделно да се отчитат получените парични и непарични средства по съответните пунктове към точките от раздела. В приложенията съответно К1 и МК1 се конкретизира размера и/или стойността на предоставените средства (парични и непарични) и партията/коалицията от партии, предоставили средствата.

Участниците в изборите, които имат право за сметка на държавния бюджет да получат средства за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс, посочват предоставените средства в раздел І, т. 4 „Средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс”. Изборният кодекс не предвижда предоставянето на медийни пакети на местни коалиции, поради което в техния отчет е изключена т. 4 от раздел І.

Обръщаме внимание, че при изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предизборната кампания за общински съветници и кметове, предвиденият ред за т. 4 „Средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс“ от Раздел І - Набрани средства за финансиране на предизборната кампания не се попълва, тъй като за този вид избори не се предоставят средства за медийни пакети по реда на чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

Раздел І завършва с реда „Общ размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания”, който представлява сумата на отразените средства по източници на финансиране от т. 1 до т. 4 (само за местна коалиция – от т. 1 до т. 3). 

 

Раздел ІІ - Извършени разходи за предизборната кампания

В отчетите на всички видове участници в предизборна кампания е въведена еднаква класификация за отчитане на извършените разходи.

По предвидените редове в раздела от т. 1 до т. 7 се отчитат извършените разходи по икономически елементи (разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за възнаграждения, разходи за осигуровки на лицата, разходи за данъци и такси, разходи за командировки и разходи за дарения). Разходите по икономически елементи са конкретизирани в пунктове към точките от раздела. Сумата на разходите, отразени по пунктове към дадена точка, се посочва на реда на точката.

В съответствие с изискванията на чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс, в отчетите на участниците (с изключение на местните коалиции), в раздел ІІ се създава т. 8 „Разходи за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс”. Към точката са въведени пунктове за отразяване на съответното място на извършения разход за медийни услуги в зависимост от вида на доставчика, който ги предоставя.

Политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети изготвят и представят с отчета приложение към т. 8 от Раздел ІІ, означено със съответната сигнатура на участника – П3, К4 и ИнК4. Приложението по т. 8 съдържа конкретна информация за разходите за медийни пакети относно: доставчик, данни от първичния счетоводен документ - № и дата на документа, описание на услугата, стойност с ДДС; датата на плащане; размерът на заплатените средства от ЦИК и неразплатена сума.

Обръщаме внимание, че при изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предизборната кампания за общински съветници и кметове, не се попълват предвидените в отчетите редове от Раздел ІІ - Извършени разходи за предизборната кампания, т. 8 „Разходи за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс“, подточки от 8.1. до 8.1.3., включително, тъй като за този вид избори не се предоставят средства за медийни пакети по реда на чл. 178, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Раздел ІІ завършва с реда „Общ размер на разходите, извършени по време на предизборната кампания”, който представлява сумата на всички извършени разходи по икономически елементи, отразени от т. 1 до т. 8 (само за местна коалиция – от т. 1 до т. 7).

Когато към датата на изготвяне на отчета, даден участник не е заплатил всички извършени разходи, се попълва реда от раздел ІІ на отчета „в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета”. На този ред се представя общия размер на поетите задължения за плащане.

 

Раздел ІІІ – Обща стойност на получените непарични средства/дарения

Общата стойност на получените непарични средства е неразделна част от общия размер на финансиране на предизборната кампания.

В отчета на политическа партия на реда на раздел ІІІ се посочва сумата на предоставените непарични средства, отразени в раздел І “Набрани средства за финансиране на предизборната кампания” по т. 2, п. 2.2. и по т. 3, п. 3.2.

В отчетите на инициативен комитет, коалиция от партии и местна коалиция на реда на раздел ІІІ се посочва сумата на предоставените непарични средства, отразени в раздел І “Набрани средства за финансиране на предизборната кампания” по т. 1, п. 1.2, т. 2, п. 2.2 и т. 3, п. 3.2.

 

Раздел ІV – Общ размер на финансирането на предизборната кампания

Информацията в този раздел представлява сумата на „Общия размер на  разходите, извършени по време на предизборната кампания” по раздел ІІ и „Общата стойност на получените непарични средства/дарения” по раздел ІІІ и дава представа за финансирането на предизборната кампания на участника в конкретен вид избори.

С цел недопускане на неточности и непълноти при изготвянето на отчетите, Ви обръщаме внимание:

- от коалиция от партии или местна коалиция се изготвя един отчет, който обобщава информацията за проведената предизборна кампания на коалицията. Не се съставят и не се представят в Сметната палата отчети от отделните политически партии, които съставляват конкретна коалиция от партии;

- първичните счетоводни документи за набраните приходи и извършени разходи за предизборната кампания на коалиция или местна коалиция се издават на името на определената партия по чл. 164, ал. 2 от Изборния кодекс, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията;

- когато предизборната кампания на регистриран участник се финансира с непарични средства от кандидат/от член на инициативен комитет или на участника са дарени непарични средства, тези средства се представят като непарични в Раздели І и ІІІ на отчета. Правилото се прилага, и когато се предоставят непарични средства от политическа партия от състава на коалиция за финансиране кампанията на коалицията. Недопустимо е непаричните средства да се отчитат на един ред с паричните средства/дарения, както и да не се отчитат по Раздел ІІІ на отчета;

- остойностяването на получени непарични дарения и/или непарични средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети, както и предоставени от партии непарични средства на коалиция от партии или на местна коалиция, се извършва по реда на чл. 23, ал. 5 от Закона за политическите партии.

- разходи, които са останали неразплатени към датата на съставяне на отчета, се включват в размера на извършените разходи по съответната точка и пункт, след което сумата на неразплатените разходи се представя отделно на реда „в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета”;

- извършените разходи следва правилно да се класифицират по икономически елементи, с оглед точното им представяне в съответния пункт и точка от раздела;

- за осигуряване на достоверно и точно представяне на информацията в отчета е необходимо отчетените декларирани приходи и извършени разходи да бъдат документално обосновани с първични счетоводни документи.

След представяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащанe във връзка с предизборната кампания, Сметната палата извършва проверка за спазване на законовите изисквания относно формата, съдържанието и начина на представяне на отчетите. До изтичането на 15-дневния срок за публикуване на отчетите на интернет страницата, Сметната палата може да изиска от участниците, допуснали неточности и непълноти при изготвяне и представяне на отчетите, да отстранят установените пропуски.

Утвърдените образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс на адрес: www.erik.bulnao.government.bg в меню ”Подаване на документи”.