Съгласно т. 74 от ДДС № 08 от 2018 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети за 2018 г., одитирани от Сметната палата.