Съгласно т. 74 от ДДС № 07 от 2017 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети, одитирани от Сметната палата:
http://www.minfin.bg/upload/36049/DDS-07-2017-ANNUAL-2017.pdf ):