За голяма част от защитените зони в България на мрежата НАТУРА 2000 не е определен режим за опазването им

sn-natura_220x165_fit_478b24840a
23.12.2019

Управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население все още не е ефективно, установи Сметната палата с одита на изпълнението „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата” за периода 2016 - 2018 г.

1. При изграждане на мрежата НАТУРА 2000 се наблюдават следните пропуски в действията на МОСВ, които са довели до значително забавяне в изпълнението на дейностите:

- пропуски в хармонизирането на националното законодателство и непълно  транспониране на изисквания от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици за птиците;

- от министъра на околната среда и водите не са издадени към 31 юли 2019 г. заповеди за обявяване на 211 защитените зони от общо 341 одобрени зони в България от Европейската комисия. Това е трябвало да стане в срок шест години от одобрението, но за повечето зони без заповеди, този срок е изтекъл. Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за стартирането от Европейската комисия на наказателна процедура. Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение  на целите на екологичната политиката на ЕС.

За собствениците на имоти, попадащи в защитени зони без издадени заповеди за обявяване, не е ясен предметът и целите на защитената зона, общата площ, описа на имотите, както и забрани или ограниченията на дейности и др. Това създава риск да се предприемат действия, водещи до увреждане или унищожаване на местообитания или видове, и се ограничава възможността за получаване на компенсаторни/инвестиционни плащания за пропуснати ползи и извършени разходи.

2. Организацията за управление на мрежата не е ефективна поради:

- отсъствие на работещ механизъм за ефективна комуникация и координация между участващите органи и субекти на национално, регионално и общинско ниво, неправителствения сектор;

- при финансиране на изпълнението на мерките не е осигурена надеждна управленска информация, която да дава възможност за обективна оценка и прозрачно отчитане на публичните разходи и резултата от тях.

Националната приоритетна рамка (НПРД) за действие за НАТУРА 2000 определя необходимото финансиране за изпълнението на мерките, предвидени за мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Бюджетът в евро на Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 за периода 2014-2020 г. възлиза на 1 584 636 583 евро. От тези средства 94 на сто са от Европейски структурни и инвестиционни фондове, 4 на сто от други източници и 2 на сто е национално финансиране от държавния бюджет.

3. Проследяването на напредъка и постигнатите резултати от реализирането на  мерки и дейности от НПРД е значително затруднено, тъй като:

- не е изградена предвидената Система за мониторинг, контрол, допълване и актуализация на Националната приоритетна рамка за действие за 2014-2020, което затруднява събирането на актуална и пълна информация за изпълнението и невъзможност на измерване и определяне на постигнатия очакван напредък от мрежата;

- отсъстват данни за видовете, птиците и местообитанията с подобрено природозащитно състояние в България и данни за степента на съхранение и подобрение на биологичното разнообразие в защитените зони от мрежата;

- няма измеримост на състоянието на местообитанията и на видовете в България, която да показва степента на съхранение и подобрение на природозащитното състояние.

От МОСВ е идентифицирана липсата на ефективен механизъм за управление на мрежата НАТУРА 2000 и необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба.

На министъра на околната среда и водите са дадени девет препоръки, а на  министъра на земеделието, храните и горите – две препоръки, като следва да се предприемат мерки за изпълнението им в срок до 31.12.2020 г.

* * *

НАТУРА 2000 е единна европейска екологична мрежа от защитени зони на територията на Европа - за осигуряване на биологичното разнообразие и на дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, и местата, които обитават.

Местата в НАТУРА 2000 се определят в съответствие с две основни директиви на Европейския съюз (ЕС) - известни кратко като Директива за  местообитанията и Директива за птиците. Мрежата се изгражда във всички страни членки на ЕС и включва специални защитени райони, определени от тях, съгласно двете директиви.

НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа в света от защитени зони с богато биологично разнообразие, която обхваща 18 на сто от сухоземната територия и 6 на сто от морската територия на ЕС.

Директивите предоставят защита за около 1 500 животински и растителни вида и приблизително 200 редки типа местообитания. 

Общо защитените зони от НАТУРА 2000 в България са 341, покриващи 34,9 на сто от територията на страната.

Основни органи, участници в системата за управление на мрежата Натура 2000 в България – виж схемата:

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.