Вътрешни актове

 

Етичен кодекс на Сметната палата (нов)

Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата 

Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2018-2022 година

Стратегия за управление на риска в Сметната палата на Република България

Указания за управление на риска в Сметната палата

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата

Правилник за вътрешния трудов ред в Сметната палата

Вътрешни правила за организацията на хартиения и електронния документооборот с автоматизирана административна информационна система и дейността на учрежденския архив в Сметната палата

 

Статут на Звеното за вътрешен одит на Сметната палата 

Правила за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата

Политика по информационна сигурност

Политика за интегритет на Сметната палата

Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда на Сметната палата

Медийна политика на Сметната палата 

Инструкция за охраната и пропускателния режим в сградата на Сметната палата 

Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата

Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на Сметната палата за периода 2013 – 2017 г.
x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.