Усъвършенстването на административното регулиране за земеделските стопани остава предизвикателство

sn-agr_220x165_fit_478b24840a
17.07.2019

Сметната палата извърши одит „Ефективност на предприетите мерки за облекчаване на административната тежест върху земеделските производители“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.

Защо предприехме този одит?

Одитът е планиран поради това, че намаляването на административната тежест е в основата на Общата селскостопанска политика и още през 2006 г. Европейската комисия стартира програма с акцент премахването на остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за представяне на информация.

В периода 2012-2014 г. по европейски проект е измерена административната тежест на 16 закона, избрани след писмена консултация с бизнеса, заедно със 130 подзаконови акта и 129 свързани акта от европейското законодателство. Резултатите от измерването са показали, че близо една трета от административната тежест е съсредоточена в законодателството в областта на земеделието.

Намаляването на административната тежест е един от приоритетите в Националната програма за развитие: България 2020 - „администрация, ориентирана към потребителите“ и подобряването на бизнес средата в сектора.

Основният извод от одита

Предприетите действия от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за облекчаване на заинтересованите лица, в т. ч. земеделските стопани при предоставяне на административните услуги не са ефективни през целия период. Тенденция към оптимизиране на регулаторните режими и предоставяните видове административни услуги се наблюдава през 2017 г. и 2018 г., като действията произтичат от решения на Министерския съвет. Въпреки положените усилия са допуснати пропуски за своевременно прецизиране на процедури, за въвеждане на всички предложени промени, за намаляване на документи, за представяне и получаване на информация по служебен път, за осигуряване на достъп до регистри и информация  на първични администратори на данни.

Констатации от одита:

Към 30 юни 2018 г. няма реализирани услуги по електронен път, тъй като процесът за централизация на регистрите в системата на МЗХГ не е приключен. Изграждането на интегрирани информационни системи и електронни регистри, и предоставянето на административни услуги по електронен път все още е предизвикателство пред МЗХГ.

Към 20.03.2018 г. има затруднения при осигуряване на необходимата информация за предоставяне на адмимнистративни услуги във връзка с намаляване на административната тежест. Според МЗХГ причините са: липса на актуални, пълни и достоверни национални регистри и на връзка между администрациите и националните регистри.

Изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест за периода 2015-2017 г. за обмен на информация между институциите и електронно подаване на документи е възпрепятствано от ненавременна организация за достъп до регистри на администрации - първични администратори на данни.

Например, при предоставянето от ДФЗ на кредит за инвестиции в селското стопанство от кандидатите по направление „техническо обезпечаване“са представени документи в оригинал, информация за които е налична в други организации:

- Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения. Възможност за получаване на удостоверението от НАП по служебен път е налице от 22.05.2017 г.

- Удостоверение за липса на тежести върху предложените активи, като обезпечение на кредита, издадено от Агенцията по вписвания. По мнение на ДФЗ услугата е платена.

- Удостоверение от Централния регистър на особените залози за липса на тежести върху техниката, предмет на искания преференциален инвестиционен кредит. Удостоверението не е получено по служебен път, тъй като ДФЗ няма електронен достъп до базата данни на Централния регистър на особените залози.

-  Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител по ЗПЗП – копия и/или удостоверение за регистрация в ИСАК, които могат да се получат от ДФЗ-Разплащателна агенция, МЗХГ и Обласните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ)

- Не е предоставена възможност за подаване на документи по електронен път.

При кандидатстването по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ към заявлението за подпомагане от кандидатите са прилагани документи с данни, които също са налични в други институции и могат да бъдат изискани по служебен път: Справка от НАП за осигуряване или неосигуряване на кандидата; удостоверение за семейно положение на кандидата и удостоверение, издадено от БАБХ за регистрация на животновъден обект.

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от кандидатите са изискани:

- Удостоверение за данъчна оценка – издава се от съответната общинска администрация;

- Удостоверение във връзка с вписване в регистър на пчелини - документът се издава и съхранява от ОДЗ и може бъде предоставено копие по служебен път

  - Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители. Удостоверението е заменено със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в сила от 20.04.2018 г. Информацията може да се получи от електронната страница на МЗХГ;

  - от контролиращите лица за спазване правилата на биологичното производство е искано да представят сертификационно писмо/сертификат, а те са налични в Информационна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни към МЗХГ.   

Въпреки че още през 2015 г. със Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове е предвидена възможност за намаляване на административната тежест на земеделските производители, действията са предприети през 2018 г. Кандидатите - земеделски производители, са облекчени чрез намаляване на изисканите за представяне от тях документи. Например, от насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 чрез ИСУН 2020 са отпаднали 8 документа, информация за които се получава по служебен път - свидетелство за съдимост; удостоверителни документи, издавани от НАП; копие на регистрационна карта, анкетни карти и анкетни формуляри и др.

Предприети са действия за промени в нормативни изисквания с цел намаляване на административната тежест в общо 14 законови и подзаконови актове, или 40 на сто от прилаганите нормативни актове за земеделски производители.

Част от тях са:

- изменения в Закон за опазване на земеделските земи, свързани с непредставяне на подробен устройствен план при промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които водят до намаляване на административната тежест, но чрез тях се улеснява застрояването на земеделски земи и превръщането им в урбанизирани територии. Съществува риск земите с променено предназначение да пустеят дълго време, тъй като не могат да се използват за земеделски цели, а собствениците изчакват удобен момент за тяхното застрояване.

- премахване на изискването от законови и подзаконови актове за представяне на хартиен носител на удостоверения за вписани обстоятелства в регистър „БУЛСТАТ“, за актуално състояние от Търговския регистър, наличието или липсата на задължения, издавано от НАП, на свидетелство за съдимост. Издадени са заповеди проверката на физически и юридически лица за наличие или липса на задължения към НАП и за получаването на електронни служебни свидетелства за съдимост да стават по електронен път.

Резултат от мерките

В резултат от предприетите действия за намаляване на административната тежест в МЗХГ и ДФЗ са отменени 7 регулаторни режима; въведен е 1 нов регистрационен режим и 1 режим е облекчен; заличени са 16 административни услуги; предоставяни са 3 нови административни услуги; оптимизирани са процедури; отпаднали са изисквания за предоставяне на документи, информацията за които ще се получава по служебен път; извършена е промяна в срока за подаване на заявления и срока на валидност на издадено разрешение, с цел облекчаване на земеделските стопани.

Стойността на задълженията за предоставяне на информация от заинтересованите лица, в т. ч. земеделските стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители, към края на 2016 г., е намаляла със 17 732 412 лв. в резултат от мерките за намаляването на административната тежест, което е отчетено в „Трети план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса за периода 2015-2017 година.“

Препоръките на Сметната палата

Сметната палата е дала 5 препоръки към министъра на земеделието, храните и горите и 4 препоръки към изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, които трябва да бъдат изпълнени до 30 юни 2020 година.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.