Указания за изготвяне на отчетите на участниците в изборите

Указания

за изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведена предизборна кампания

 

Съгласно изискванията на чл. 172, ал. 4 от Изборния кодекс (обн. ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г.), Сметната палата утвърди образци на отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведена предизборна кампания.

Отчетите са унифицирани за всички видове избори, изготвени са по вид на регистриран участник (политически партии; коалиции от партии, регистрирани в ЦИК; местни коалиции от партии, регистрирани в ОИК и инициативни комитети).

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс, в срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията от партии, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета, представен от участника в изборите, се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за собственост на вещите, предоставени от физически лица за безвъзмездно ползване за предизборната кампания. Към отчета се прилагат и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата. (чл. 172, ал. 3 от Изборния кодекс).

Утвърдените образци на отчети за видовете регистрирани участници се състоят от четири раздела:

Раздел І - Набрани средства за финансиране на предизборната кампания

В т. т. 1, 2, и 3 на раздела се посочват общите суми по източници на финансиране. Към всяка точка са въведени пунктове, с които се конкретизира всеки източник на финансиране. В отчета за всеки вид участник са посочени конкретните източници за финансиране, съгласно изискванията на чл. 162 от Изборния кодекс. Предвидено е определена информация, отразена по точките от раздел І, да се конкретизира по-подробно в приложения, които са означени със специфична сигнатура от букви и цифри в зависимост от участника. Приложенията са неразделна част от отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

В отчета на политическа партия за източника на финансиране “Собствени средства на политическата партия” е въведена разшифровка на приходите на основание чл. 23 от Закона за политическите партии. За другите два източника на финансиране (дарения от физически лица и средства на издигнатите от партията кандидати) е предвидено отделно да се отчитат получените парични и непарични средства.

В отчета на инициативен комитет, източниците на финансиране (собствени средства на членовете на инициативния комитет, собствени средства на издигнатия от инициативния комитет кандидат и дарения от физически лица) се отразяват по съответните пунктове към точките от раздела в зависимост от факта, дали средствата са парични или са непарични.

В отчетите на коалиция от партии и на местна коалиция за източниците на финансиране (собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията, дарения от физически лица и средства на кандидати, издигнати от коалицията) е предвидено отделно да се отчитат получените парични и непарични средства по съответните пунктове към точките от раздела. В приложенията съответно К1 и МК1 се конкретизира размера и/или стойността на предоставените средства (парични и непарични) и партията/коалицията от партии, предоставили средствата.

Участниците в изборите, които имат право за сметка на държавния бюджет да получат средства за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс, посочват предоставените средства в раздел І, т. 4 „Средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс”. Изборният кодекс не предвижда предоставянето на медийни пакети на местни коалиции, поради което в техния отчет е изключена т. 4 от раздел І.

Обръщаме внимание, че при изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предизборната кампания за общински съветници и кметове, предвиденият ред за т. 4 „Средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс“ от Раздел І - Набрани средства за финансиране на предизборната кампания не се попълва, тъй като за този вид избори не се предоставят средства за медийни пакети по реда на чл. 178, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Раздел І завършва с реда „Общ размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания”, който представлява сумата на отразените средства по източници на финансиране от т. 1 до т. 4 (само за местна коалиция – от т. 1 до т.3).

Раздел ІІ - Извършени разходи за предизборната кампания

В отчетите на всички видове участници в предизборна кампания е въведена еднаква класификация за отчитане на извършените разходи.

По предвидените редове в раздела от т. 1 до т. 7. се отчитат извършените разходи по икономически елементи (разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за възнаграждения, разходи за осигуровки на лицата, разходи за данъци и такси, разходи за командировки и разходи за дарения). Разходите по икономически елементи са конкретизирани в пунктове към точките от раздела. Сумата на разходите, отразени по пунктове към дадена точка, се посочва на реда на точката.

В съответствие с изискванията на чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс, в отчетите на участниците (с изключение на местните коалиции), в раздел ІІ се създава т. 8 „Разходи за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от Изборния кодекс”. Към точката са въведени пунктове за отразяване на съответното място на извършения разход за медийни услуги в зависимост от вида на доставчика, който ги предоставя.

Политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети изготвят и представят с отчета приложение към т. 8 от Раздел ІІ, означено със съответната сигнатура на участника – П3, К4 и ИнК4. Приложението по т. 8 съдържа конкретна информация за разходите за медийни пакети относно: доставчик, данни от първичния счетоводен документ - № и дата на документа, описание на услугата, стойност със ДДС; датата на плащане; размерът на заплатените средства от ЦИК и неразплатена сума.

Обръщаме внимание, че при изготвяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предизборната кампания за общински съветници и кметове, не се попълват предвидените в отчетите редове от Раздел ІІ - Извършени разходи за предизборната кампания: от т. 8. „Разходи за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс (Приложение К 4)“ до т. 8.1.3. „Електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги“, включително, тъй като за този вид избори не се предоставят средства за медийни пакети по реда на чл. 178, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Раздел ІІ завършва с реда „Общ размер на разходите, извършени по време на предизборната кампания”, който представлява сумата на всички извършени разходи по икономически елементи, отразени от т .1 до т. 8 (само за местна коалиция – от т. 1 до т.7).

Когато към датата на изготвяне на отчета, даден участник не е заплатил всички извършени разходи, се попълва реда от раздел ІІ на отчета „в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета”. На този ред се представя общия размер на поетите задължения за плащане.

Раздел ІІІ – Обща стойност на получените непарични средства/дарения

Общата стойност на получените непарични средства е неразделна част от общия размер на финансиране на предизборната кампания.

В отчета на политическа партия на реда на раздел ІІІ се посочва сумата на предоставените непарични средства, отразени в раздел І “Набрани средства за финансиране на предизборната кампания” по т. 2, п. 2.2. и по т. 3, п. 3.2.

В отчетите на инициативен комитет, коалиция от партии и местна коалиция на реда на раздел ІІІ се посочва сумата на предоставените непарични средства, отразени в раздел І “Набрани средства за финансиране на предизборната кампания” по т. 1, п. 1.2, т. 2, п. 2.2 и т. 3, п. 3.2.

Раздел ІV – Общ размер на финансирането на предизборната кампания

Информацията в този раздел представлява сумата на „Общия размер на  разходите, извършени по време на предизборната кампания” по раздел ІІ и „Общата стойност на получените непарични средства/дарения” по раздел ІІІ и дава представа за финансирането на предизборната кампания на участника в конкретен вид избори.

 

С цел недопускане на неточности и непълноти при изготвянето на отчетите, Ви обръщаме внимание:

- от коалиция от партии или местна коалиция се изготвя един отчет, който обобщава информацията за проведената предизборна кампания на коалицията. Не се съставят и не се представят в Сметната палата отчети от отделните политически партии, които съставляват конкретна коалиция от партии;

- първичните счетоводни документи за набраните приходи и извършени разходи за предизборната кампания на коалиция или местна коалиция се издават на името на определената партия по чл. 164, ал. 2 от Изборния кодекс, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията;

- когато предизборната кампания на регистриран участник се финансира с непарични средства от кандидат/от член на инициативен комитет или на участника са дарени непарични средства, тези средства се представят като непарични в Раздели І и ІІІ на отчета. Правилото се прилага, и когато се предоставят непарични средства от политическа партия от състава на коалиция за финансиране кампанията на коалицията. Недопустимо е непаричните средства да се отчитат на един ред с паричните средства/дарения, както и да не се отчитат по Раздел ІІІ на отчета;

- остойностяването на получени непарични дарения и/или непарични средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети, както и предоставени от партии непарични средства на коалиция от партии или на местна коалиция, се извършва по реда на чл. 23, ал. 5 от Закона за политическите партии – по справедлива пазарна цена;

- предоставените вещи от физически лица, за безвъзмездно ползване не се остойностяват и не се включват в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с конкретната предизборна кампания. Изискването се отнася и когато физически лица предоставят на участниците в изборите безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд;

- разходи, които са останали неразплатени към датата на съставяне на отчета, се включват в размера на извършените разходи по съответната точка и пункт, след което сумата на неразплатените разходи се представя отделно на реда „в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета”;

- извършените разходи следва правилно да се класифицират по икономически елементи, с оглед точното им представяне в съответния пункт и точка от раздела;

- за осигуряване на достоверно и точно представяне на информацията в отчета е необходимо отчетените декларирани приходи и извършени разходи да бъдат документално обосновани с първични счетоводни документи.

След представяне на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащанe във връзка с предизборната кампания, Сметната палата извършва проверка за спазване на законовите изисквания относно формата, съдържанието и начина на представяне на отчетите. До изтичането на 15-дневния срок за публикуване на отчетите на интернет страницата, Сметната палата може да изиска от участниците, допуснали неточности и непълноти при изготвяне и представяне на отчетите, да отстранят установените пропуски.

 

Утвърдените образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс на адрес: erik.bulnao.government.bg в меню ”Подаване на документи”.

 

 

 

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.