Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

 1. Международно признати одитни стандарти съгласно чл. 21 т. 6 ;
 2. Годишна програма за одитната дейност;
 3. Одитна дейност

 4. Одитни доклади, съгласно чл.  59 от Закона за Сметната палата заедно с протоколи по чл. 20, ал. 3 от ЗСП;

 5. Одитни доклади и становища по чл. 54 от закона за Сметната палата;

 6. Одитни доклади и становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание;

 7. Съобщения за връчени доклади за извършени одити по чл. 47, ал. 2;

 8. Доклади за извършен последващ контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата съгласно чл. 50 от Закона за Сметната палата;
 9. Доклади и информация по чл. 34, ал. 6 и чл. 35а, ал. 4 от Закона за политическите партии;

 10. Финансови отчети на политически партии;

 11. Отчети, доклади и информация съгласно чл. 171 ал. 5 и ал. 6, чл. 172 ал. 2 и 5 и чл. 173 от Изборния кодекс;

 12. Достъп до Единния регистър по Изборния кодекс;
 13. Достъп до Регистъра на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности;

 14. Информации по чл. 2, ал. 4, чл. 6, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 7, ал. 6 и 8 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности;

 15.  Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности;

 16. Отчети за дейността на Сметната палата по чл. 64, ал.2;
 17. Доклади по чл. 65, ал. 5 от Закона за Сметната палата;

 18. Закон за Сметната палата;

 19. Вътрешни актове;

 20. Информация за раздел „Профила на купувача“;

 21. Информация за раздел „Професионално развитие“;

 22. Информация с описание на функции, структура и история на Сметната палата;

 23. Бюджет на Сметната палата;
 24. Плащания в СЕБРА;
 25. Достъп до обществена информация.
x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.