Сметната палата внесе в Народното събрание докладите със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджетите на ДОО и НЗОК и бюджетните разходи на БНБ

dsc-1096_220x165_fit_478b24840a
04.10.2018

Сметната палата внесе в Народното събрание докладите със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, по бюджета на държавното обществено осигуряване, по бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за 2017 г. По Закон Сметната палата е длъжна да внесе в парламента четирите одитни доклада със становищата си по тях, а Народното събрание разглежда докладите в тримесечен срок от внасянето им.

Сметната палата изразява становище, че Отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. е изготвен и представен при спазване на изискванията на нормативните и вътрешните актове на Министерството на финансите. Прилаганите процедури за мониторинг са в съответствие с нормативните и вътрешни актове.

По отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. Сметната палата изразява становище, че той съответства на структурата и показателите на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. Отчетените приходи, разходи и трансфери съответстват на нормативно определените в Закона за здравното осигуряване. Изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. е отчетено в съответствие с показателите на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. Извършените през годината промени между елементите на разходите и трансферите в рамките на определения бюджет и увеличението на приходите и разходите от преизпълнението на здравноосигурителните приходи са в съответствие с нормативните изисквания.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. е изготвен, утвърден и представен в Сметната палата и в Народното събрание при спазване на законовите процедури. Структурата и съдържанието на отчета отговарят на изискванията на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. и Кодекса за социално осигуряване. Получените приходи и трансфери, извършените разходи и предоставените трансфери от НОИ на други бюджети са в съответствие с действащото законодателство и са отразени вярно в отчета за изпълнението на бюджета на ДОО за 2017 г.

Становището на Сметната палата по бюджетните разходи на Българската народна банка и  тяхното управление за 2017 г. е, че управленските решения и действия, свързани с изпълнението на процесите по планиране, извършване и отчитане на бюджетните разходи на БНБ за 2017 г., са в съответствие с правната рамка. Бюджетните разходи на БНБ, в общ размер на 81 069 хил. лв., са извършени в рамките на стойностните лимити на отделните разходни показатели, утвърдени от Управителния съвет на БНБ и заложени в бюджета на Банката за 2017 г.

Отчетът за изпълнението на бюджетните разходи на БНБ за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешни актове във всички съществени аспекти и съдържа вярна и точна информация за изпълнението на разходните показатели по раздел I „Разходи за издръжка на БНБ“ и раздел II „Инвестиционна програма на БНБ“ от бюджета на БНБ.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.