Сметната палата внесе отчета за дейността си през 2019 г. в Народното събрание

otchet-2019-korica1_220x165_fit_478b24840a
30.09.2020

 

Сметната палата представи актуалното състояние на публичния сектор с Отчета за дейността си през 2019 г., който бе внесен днес в Народното събрание в законовия срок съгласно чл.  64, ал. 1 от Закона за сметната палата.

Отчетът съдържа обобщени данни и изводи въз основа на извършените през 2019 г. над 300 одита.

Сред тях са задължителните специфични одити на отчетите за изпълнението на държавния бюджет на Република България, бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление, финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии.

В резултат на 252 финансови одита на годишните финансови отчети на бюджетните организации за 2018 г. са коригирани неправилни отчитания във финансовите отчети на бюджетните организации за 7,73 млрд. лв.

При 33 одита за съответствие са констатирани съществени отклонения и несъответствия по отношение на системите за финансово управление и контрол, събирането на местните данъци и такси и управлението на имуществото.

С извършените 11 одита на изпълнението Сметната палата продължи да подкрепя националните усилия за постигане на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план и постепенно приближаване на България до средноевропейските стандарти. Постигането на целите на Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за развитие България 2020, балансираното и устойчиво регионално развитие, укрепването на институционалната среда и управлението на програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз отново са приоритет в одитната дейност през изминалата година.

Сметната палата е дала над 300 конструктивни препоръки, които са насочени към преодоляване на причините, довели до констатираните несъответствия и към подобряване на одитираните дейности и процеси. Откроени са положителни тенденции за увеличаването на изпълнените препоръки и за намаляването на броя на неизпълнените препоръки.

Усилията на институцията за изпълнение на своите мисия, визия и стратегически цели допринасят за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета на държавното управление и организациите от публичния сектор, за ограничаване на възможностите за закононарушения и по този начин имат реален ефект за обществото.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.