Сметната палата установи, че 95 на сто от годишните финансови отчети на бюджетните организации за 2017 г. са верни

doklad-gfo-2018-2-1_220x165_fit_478b24840a

Вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци дават 95 на сто от годишните финансови отчети (ГФО) на бюджетните организации за 2017 г. Това показва доклад на Сметната палата, който обобщава резултатите от извършените 252 финансови одита от институцията през 2018 г.  

Причината за това подобрение на ГФО е възможността установените от одиторите неправилни отчитания да се коригират по време на финансовия одит. В резултат за 2017 г. са коригирани неправилни отчитания във финансовите отчети на бюджетните организации в размер на 1,96 млрд. лв. Това е с 46 на сто по-малко, в сравнение с корекциите, извършени през миналата година.

Слабости при изготвяне на финансовия отчет

  • В трите групи обекти – министерства и ведомства, държавни висши училища и общини, се допускат сходни неправилни отчитания при класифицирането на приходите и разходите, активите и пасивите по съответните параграфи и подпараграфи от ЕБК и сметки. Основната причина за това е честата промяна в изискванията на нормативната уредба.
  • Неправилно се осчетоводяват получени и разходвани средства по програми на ЕС – трансфери, ползвани временни безлихвени заеми между „Бюджет“ и „Средства от ЕС“, заеми от централния бюджет и воденето на задбалансова статистическа отчетност на средствата за сметка на бенефициентите, ЕС и други донори.
  • Не се спазват указанията на МФ за:

- капитализиране на инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа стойност;

- задължението за извършване на преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост;

- задбалансово отчитане на поетите и реализирани ангажименти и/или възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения.

  • Продължават да не се спазват правилата за извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите.
  • Неправилно се определя размерът на разходите за амортизации след настъпване на събитие, водещо до промяна в амортизационния план.

 Слабости при организацията на счетоводната отчетност

  • Най-много слабости във финансовата отчетността допускат общините, което е индикатор за и .

    недостатъчен административен капацитет неефективен вътрешен контрол
  • Липсва изискване за генериране на унифицирана база данни в подходящ електронен формат, съдържаща всички счетоводни записвания на начислена и касова основа в системата на първостепенния разпоредител с бюджет. Използването на единна база за съставяне на финансовият отчет намалява риска от технически грешки при изготвянето и обобщаването на информацията за ГФО, осигурява проследимост и не ограничава обхвата на одита, при който се използват специализирани одитни софтуерни продукти.

Посочените слабости при организацията на счетоводната отчетност са идентифицирани и при финансовите одити на ГФО за 2015 г. и 2016 г.

За сравнение с други Върховни одитни институции от Европейския съюз проучване на чешката сметна палата показва, че висок процент на ГФО без забележки, подобно на българската Сметна палата (95%),  установяват  в  Португалия – 93 %, Швеция – 94 %, Латвия – 85 %, Кипър – 80 %, Франция – 77 %, но в Хърватия e 25 %.

„При финансовите одити усилията ни са насочени към това, да подпомогнем бюджетните организации да показват реалните си активи, за да знаят българските граждани с какво богатство разполага държавата.  От друга страна реалната отчетност в публичния сектор е надеждна база за вземане на управленски решения на институционално, регионално и национално ниво. Подобрението на годишните финансови отчети е резултат и от ефективното сътрудничество и обмен на информация между Сметната палата и Министерството на финансите“, коментира председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

* * *

Според Международните стандарти на Върховните одитни институции:

-         Немодифицирано мнение е мнението, изразено от одитора, когато той заключи, че финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

-         Модифицирано мнение е квалифицирано мнение, отрицателно мнение или отказ от изразяване на мнение относно финансовия отчет.

 

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.