Сметната палата провери декларираните приходи и извършените разходи от участниците в изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.

08.02.2021

Сметната палата извърши два одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи от участниците в местните избори, проведени през 2019 г. Единият одит обхваща местни коалиции и инициативни комитети, а другият – партии и коалиции от партии.

Одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи от местни коалиции и инициативни комитети във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.:

В изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., са участвали 283 местни коалиции и 282 инициативни комитета. Одитирани са 194 участника в изборите - 148 местни коалиции и 46 инициативни комитета. Останалите местни коалиции и инициативни комитети, които не са включени в одита, са с декларирани приходи, разходи и поети задължения за плащане на стойност под 1 000 лв.

Проверена и анализирана е информация от 294 доставчика, предоставили стоки и услуги на инициативните комитети и местните коалиции във връзка с предизборната кампания.

При одита е установено:

Четиридесет и пет инициативни комитета са представили в Сметната палата отчетите си в законоустановения срок от 30 работни след изборния ден, а един инициативен комитет е представил отчета си със закъснение. Отчетите са придружени с извлечение от банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания, както и с декларации от дарители, кандидати и членове на инициативните комитети за произход на дарените/предоставени от тях средства във връзка с предизборната кампания.

Всички одитирани 148 местни коалиции са представили отчетите си пред Сметната палата в законоустановения срок, придружени с извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания, с изключение на една местна коалиция, от която не е представено извлечение. От 2 местни коалиции не са представени декларации за произход на дарени средства за подпомагане на предизборната кампания.

Четиринадесет инициативни комитета и 38 местни коалиции не са спазили изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс за изпращане в Сметната палата, по време на предизборната кампания, на информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) и по този начин са нарушили изискванията за прозрачност на предизборната си кампания.

Отчетените и установени средства от един инициативен комитет надхвърлят регламентираните с Изборния кодекс общи размери на финансиране на съответната предизборна кампания.

Пет местни коалиции са нарушили изискването на Изборния кодекс финансирането на приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършва по банков път.

Констатирано е несъответствие между декларираните от одитираните участници в изборите приходи и установените при одита, както и между отчетения общ размер на финансиране на предизборната кампания и установения при проверката, съответно с 22 007 лв. и 23 572 лв.

Установени са 147 физически лица, 11 юридически лица и 1 едноличен търговец, предоставили или дарили за финансиране на предизборната кампания средства, в размер над 1 000 лв.

Одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, на политическите партии и коалиции от партии – участници в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.:

Одитирани са 47 политически партии и 7 коалиции от партии.

От всички одитирани участници в изборите е спазено изискването на Изборния кодекс и отчетите са представени в законовия срок. При одита са констатирани следните нарушения:

Не е предоставена изискващата се по закон информация за публикуване в ЕРИК:

-        от една коалиция от партии за направени дарения и декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна заплата;

-        от две коалиции от партии за финансирания със средства на кандидати и декларации на кандидати за произход на предоставени средства, в размер над минималната работна заплата;

-        от една партия за наименованието на рекламна агенция.

Информация за публикуване в ЕРИК е предоставена със закъснение от 4 политически партии и 11 коалиции от партии - за направени дарения, за декларации за произход на дарени средства над минималната работна заплата, за финансирания със средства на кандидати и др.

От една коалиция от партии са набирани средства за финансиране на предизборната кампания и след нейния край, в несъответствие с Изборния кодекс.

Установени са неотчетени приходи от осем партии и пет коалиции от партии в общ размер на 16 403 лв.

При проверките са установени неотчетени разходи от десет партии и две коалиции от партии в общ размер на 22 205 лв.

Шест одитирани участници в изборите имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги към датата на извършване на одита в общ размер на 32 277 лв.

Изискването, разходите над 1 000 лв. да се извършват по банков път, е нарушено от една партия.

Установени са 130 физически и 11 юридически лица, предоставили или дарили средства над 1 000 лв. за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите.

Във връзка с предизборната кампания за местните избори през 2019 г. са издадени общо 72 акта за нарушения на Изборния кодекс.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.