Сметната палата предостави на Народното събрание актуални данни за състоянието на отчетността и ефективността на различни системи и организации в публичния сектор през 2017 г.

koricia-otchet_220x165_fit_478b24840a

Сметната палата внесе Отчета за дейността си през 2017 г. в 44-то Народно събрание и спази изискванията на чл. 64 ал. 1 от Закона за Сметната палата.

И през изминалата година Сметната палата работи активно за подобряването на отчeтността в публичния сектор и в полза на гражданите и обществото. Институцията продължи да подкрепя националните усилия за постигане на ускорен икономически растеж и за повишаване на жизнения стандарт на българските граждани като съдейства за отстраняване на слабости и за по-доброто управление на публичния сектор.

Отчетът обобщава установените факти и направените изводи в одитните доклади за извършените 292 финансови одита, 26 одита за съответствие, 10 одита на изпълнението и 11 специфични одита.

В резултат на финансовите одити на ГФО са коригирани отклонения във финансовите отчети на бюджетните предприятия в размер на 3,6 млрд. лв., което е с 42% повече в сравнение с коригираните отклонения през предходната година.

Единадесет одитни доклада са изпратени до председателя на Народното събрание, а други 23 одитни доклада са предоставени на отделни парламентарни комисии.

За установени нарушения и за предприемане на действия за изпълнение на  препоръките на Сметната палата, 12 одитни доклада са изпратени на Министерския съвет, други 46 – до председатели на общински съвети, а 6 са адресирани до Агенцията за държавна финансова инспекция.

През 2017 г. с решение на Сметната палата седем одитни доклада, при които има съмнение за наличие на данни за престъпление,  са изпратени на Прокуратурата на Република България.

Увеличава се относителният дял на изпълнените препоръки, което е показателно за публичната ефективност на Сметната палата.

Усъвършенства се и се развива професионалният и административният капацитет на институцията, както и международният обмен на знания и прилагането на добри одиторски практики.

Сметната палата се включи в следните международни паралелни одити:

• кооперативен одит на Работната група по одит на околната среда към ЕВРОСАЙ за качеството на въздуха,

• кооперативен одит на Работната група по одит на околната среда към ЕВРОСАЙ за енергийна ефективност в публичния сектор,

• одит за по-добро оползотворяване на познанията за конкурентоспособност – разкриване на добри практики относно системите за управление на кариерната реализация на завършилите висше образование.

Българските одитори участват като наблюдатели в подготовката и провеждането на одитни мисии  на Европейската сметна палата у нас. Представители на Сметната палата взеха участие също в международни семинари, конференции, обучения и срещи за споделяне на опит.

Подписано бе споразумение за създаването на консорциум между Върховните одитни институции на Хърватия и България, който изпълнява дейностите по финансиран от ЕС туининг проект MK 13 IPA FI 01 17 R „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“ в подкрепа на модерното развитие на Върховната одитна институция на Македония. За ръководител на проекта е предпочетена българската Сметна палата. Така за първи път наша администрация спечели да е ръководител на туининг проект със средства от ЕС.
Висока оценка за Сметната палата е и фактът, че институцията бе избрана за одитор на ЕВРОСАЙ – организацията на Върховните одитни институции на 49 страни от Европа и Европейската сметна палата, за периода 2017-2019 г.

Отчетът за дейността на Сметната палата на Република България за 2017 г. предоставя богата актуална информация за състоянието на отчетността и за ефективността в работата на различни системи и организации в публичния сектор и е надежден източник в подкрепа на парламентарния контрол.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.