Сметната палата информира с над 300 одитни доклада за състоянието на публичния сектор през 2018 година

othet-2018-sp-3_220x165_fit_478b24840a
20.09.2019

Сметната палата предостави обективна информация за състоянието на публичния сектор с констатациите и изводите си в 301 окончателни одитни доклади, приети през 2018 г. Обобщените резултати от тях могат да се видят в отчета за дейността на институцията, който е внесен в Народното събрание в законовия срок съгласно чл.  64, ал. 1 от Закона за сметната палата.

Одитните доклади за извършени одити за съответствие са 30, за одити на изпълнението - 7, за специфични одити - 12 и 252 са за финансови одити на годишните финансови отчети (ГФО) за 2017 г. на бюджетните организации.

За да подпомогне законодателния орган при осъществявания от него парламентарен контрол Сметната палата изпрати 6 одитни доклада на председателя на Народното събрание,  19 - на парламентарните комисии по бюджет и финанси, регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, земеделието и храните, образованието и науката, околната среда и водите, транспорта, информационни технологии и съобщенията, европейските въпроси и контрол на европейските фондове, отбрана и енергетика.

На Прокуратурата на Република България са изпратени 10 одитни доклада, при които има съмнение за наличие на данни за престъпление.

На Министерския съвет са изпратени 53 одитни доклада за предприемане на мерки, на председатели на общински съвети – 28. Девет одитни доклада са адресирани до Агенцията за държавна финансова инспекция за различни нарушения.

При финансовите одити на бюджетните организации за 2017 г.  значителен брой - 95 % от общия брой изразени мнения от Сметната палата, са немодифицираните мнения, което означава, че годишните финансови отчети са изготвени във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане. В сравнение с други Върховни одитни институции на страни от ЕС относителният дял на немодифицираните мнения у нас е висок, защото има възможност установените от нашите одитори неправилни отчитания да се коригират по време на финансовия одит.

С одитите за съответствие при финансовото управление са констатирани отклонения и несъответствия при системите за финансово управление и контрол в областта на обществените поръчки, при управлението на  бюджетите и имуществото на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини.

Сметната палата подкрепя националните усилия за постигане на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план и постепенно приближаване на България до средноевропейските стандарти. Затова постигането на целите на Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за развитие България 2020, балансираното и устойчиво регионално развитие, укрепването на институционалната среда и управлението на програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, продължават да са сред  приоритетите при одитите на изпълнението и през 2018 г. С одитите на изпълнението са проверени:

-качеството и достъп до предучилищно образование;

-мерките на националните и местните власти за борба срещу замърсяването на атмосферния въздух;

-надзора и контрола на производството и търговията с биологични храни и продукти;

-изпълнението на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020;

-енергийната ефективност на сградите на органите на централната и местна власт;

-планирането и договарянето на средствата от Европейския социален фонд постигат ли се целите на Националната програма за развитие България 2020;   

-ефективността на управлението и контрола по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Специфични одити бяха извършени на отчетите за изпълнението на държавния бюджет на Република България, бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК); бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление, финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии; финансирането, свързано с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители  – тези одити са задължителни по закон и др.

Сметната палата е дала 579 препоръки за подобряването на отчетността и дейностите в публичния сектор при одитите през 2018 г.  От тях одитираните обекти са изпълнили 381 препоръки, 57 не са изпълнени, 62 са частично изпълнени, а 72 са в процес на изпълнение. За да се постигне желаното подобряване на управлението на публичния сектор, Сметната палата създаде възможност за повторни или следващи проверки за изпълнението на препоръките, когато при първоначалната проверка е установено, че те не са изпълнени. Прецедент са четирите поредни проверки за изпълнение на препоръките от одита на договора за концесия за подземни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, като все още е в процес на изпълнение препоръката за извършване на финансово-икономически анализ на концесията и постигне на баланс между ползите и рисковете.

Повече информация за констатациите и изводите от одитите, извършени от Сметната палата през 2018 г., можете да видите в отчета за дейността, публикуван на интернет страницата на институцията на адрес www.bulnao.government.bg

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.