Резултатите от пилотните одити по туининг-проекта бяха представени на конференция

mi6-4897_220x165_fit_478b24840a
25.07.2019

Конференция за резултатите от пилотните одити по туининг-проекта „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“ се проведе на 25 юли в Скопие.

Проектът се финансира с общ бюджет от 1.4 млн. Евро и се изпълнява с подкрепата на Сметната палата на Република България и Върховната одитна институция на Република Хърватска като младши партньор.

Целта на конференцията бе да се сподели опитът между одиторите на Върховните одитни институции и заинтересованите страни за резултатите и предизвикателствата, пред които са изправени по време на осъществяването на шестте пилотни одити.

Пилотните одити са четири одита на изпълнението и два одити на редовност. Одитите на изпълнението са на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Северна Македония, на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда в Северна Македония, на ефективността на политиките и дейностите по възлагане на обществени поръчки в държавните предприятия в Скопие и на прилагането на ИТ системата за управление на човешките ресурси в институциите от публичния сектор. Одитите на редовност са на Министерството на транспорта и комуникациите и на Агенцията за застрахователен надзор.

Представители на върховните одитни институции на България, Северна Македония и Хърватия, на делегацията на ЕС в Северна Македония, на изпълнителната и общинската власт в Северна Македония, на одитираните обекти, на Одитния орган за одит на инструмента за предприсъединителна помощ, както и вътрешните одитори от съответните институции взеха активно участие в панелните дискусии.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.