Представяне на годишните финансови отчети на политическите партии за 2016 г. в Сметната палата

Срокът за представяне на годишните финансови отчети на политическите партии пред Сметната палата е 31 март 2017 г.

Документи, които политическите партии следва да представят в Сметната палата в срок до 31.03.2017 г. (посочените към тях образци са прикачени най-отдолу:

1. Годишен финансов отчет (ГФО) – съставни части:

1.1. Счетоводен Баланс, изготвен в съответствие със СС 1 – „Представяне на финансови отчети” (Приложение № 1 към СС 1) - Образец 1, лист 1

1.2. Отчет за приходите и разходите, изготвен в съответствие със СС 9 – „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” (Приложение № 2 или Приложение № 3 към СС 9) - Образец 1, лист 2 или лист 3

1.3. Отчет за собствения капитал, изготвен в съответствие със СС 1 – „Представяне на финансови отчети” (Приложение № 4 към СС 1) - Образец 1, лист 4

1.4. Отчет за паричния поток, изготвен в съответствие със СС 9 - „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” (Приложение № 4 към СС 9) и с изискванията на СС 7 – „Отчети за паричните потоци“ - Образец 1, лист 5

1.5. Приложение, изготвено в съответствие с изискванията на т. 24.1 и т. 24.2 от СС 1 – „Представяне на финансови отчети”.

1.6. Приложение, изготвено в съответствие с изискванията на т. 8.2 от СС 9 – „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.  Попълва се, когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност.

2. Одиторски доклад за извършен независим финансов одит на ГФО - На независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор подлежат годишните финансови отчети на политическите партии, които през отчетния период са получили или изразходвали суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход, съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за политическите партии.

3. Годишен доклад за дейността

4. Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии със списък на дарителите физически лица. Декларацията се попълва по образеца, изготвен от Сметната палата (съгласно чл. 34, ал. 7 от Закона за политическите партии) - Образец 2.

5. Декларация за идентичност на данните от ГФО на хартиения и електронния носител, представени в Сметната палата - Образец 3.

6. Декларация за идентичност на данните от декларацията със списък на дарителите по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии на хартиения и електронния носител, представени в Сметната палата - Образец 4.

7. Обща информация за политическата партия и съставителя на отчета й, представен в Сметната палата - Образец 5.

8. Копие от актуалното състояние на политическата партия (при вписани промени в Софийски градски съд през 2016 г.)

Документите по точки 1, 2, 3 и 4 се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител (компакт диск CD-R).

Забележка: Годишният финансов отчет се подписва и подпечатва съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за счетоводството. Когато отчетът е подписан от лице, различно от представляващия партията, се представя и документ (нотариално заверен) за изрично упълномощаване от представляващия партията.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.