Представител на Сметната палата е избран за член на органа на ИНТОСАЙ, координиращ създаването на одиторски стандарти

14.12.2018

Управителният съвет на ИНТОСАЙ одобри на 71-то си заседание в Москва избора на трима нови членове на Форума на ИНТОСАЙ за професионални становища – FIPP (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements).

От българската Сметна палата Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“ бе избран за един от 15-те членове на FIPP с мандат 2019-2021 г. Ролята на FIPP е да предлага и поддържа общоприет набор от одиторски стандарти и свързани с тях допълнителни становища. Международните стандарти на върховните одитни институции(ISSAI) се базират на фундаментални принципи и са основно средство за осъществяването на одит в публичния сектор, който да допринася за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета на държавното управление.

Предстоящият мандат 2019-2021 г. ще бъде изпълнен с предизвикателства, произтичащи от завършване на Стратегическия план за развитие на Рамката на ИНТОСАЙ за професионални становища(IFPP) 2017-2019 г., както и от стартиране на новия за периода 2020-2025 г.

Основни области, в които се очаква напредък са засилване на независимостта на върховните одитни институции, контрола върху качеството на одиторската работа, комуникацията със заинтересованите страни и влиянието на информационните технологии върху одита.

В изпълнение на целите си FIPP е подкрепян от Комитета за професионални стандарти (Professional Standards Committee), Комитета за споделяне на знания (Knowledge Sharing Committee) и Комитета за изграждане на капацитет (Capacity Building Committee).

Още информация

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.