ИНТОСАЙ определи като приоритет ролята на Върховните одитни институции за постигането на националните цели

img-3622-1_220x165_fit_478b24840a
30.09.2019

Над 600 делегати, представляващи 169 одитни институции в света, взеха участие в най-представителния конгрес в историята на ИНТОСАЙ – ХXIII-я конгрес на Международната организация на Върховните одитни институции, който се проведе в Москва от 23 до 27 септември. В неговата работа участва и делегация на българската Сметна палата, водена от нейния председател Цветан Цветков, както и заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров.

Конгресът стартира със 72-ото заседание на Управителния съвет на ИНТОСАЙ. „Всички забелязваме променящата се динамика в развитието на публичната администрация и все по-голямата взискателност на обществото към качеството на публичните услуги. Затова сме изправени пред необходимостта да изясним ролята и функциите на одитните институции, като се съсредоточим не само върху ефективната финансова администрация, но и върху качеството на живот, прилагането на подходи за решаване на глобални и трансгранични проблеми ", обобщи по време на заседанието напредъка на ИНТОСАЙ през последните години председателят на руската Сметна палата Алексей Кудрин.

Делегатите на конгреса бяха приветствани лично от президента на Русия Владимир Путин на церемонията по официалното откриване на конгреса. В обръщението си към тях той заяви, че сътрудничеството, взаимодействието и обмяната на опит между националните Върховни одитни институции е една от ключовите стъпки, водещи до изграждане на доверие, предвидимост в световната икономика и финанси, и е основа за съвместната работа за преодоляване на структурните проблеми, насърчаване на икономическия растеж, подобряване на благосъстоянието на хората и опазване на околната среда - всички приоритетни области, определени от Организацията на обединените нации като нейни цели за устойчиво развитие.

Основните теми в дневния ред на конгреса бяха две „Информационни технологии в развитието на публичната администрация“ и „Ролята на върховните одитни институции в постигането на националните приоритети и цели“.

В рамките на първата тема, която бе представена от ВОИ на Китай, участниците обсъдиха значението на използването на информация в електронна форма за развитието на публичната администрация, и мястото и ролята на големите данни в дейността на ВОИ.

Втората тема бе представена от Сметната палата на Русия и бе посветена на ролята на ВОИ за постигане на национални цели. Участниците обсъдиха значението на участието на върховните одитни институции в насърчаването на доброто управление и отговора на предизвикателствата, свързани с постигането от националните правителства на целите за устойчиво развитие.

Към основните панелни сесии по време на конгреса бяха включени и други стратегически сесии на участниците за развитието на самия INTOSAI - открити дискусии на малки групи, които обхващаха „brainstorming“ (мозъчна атака) около проблемите на публичния одит. По този начин организаторите дадоха възможност на всички участници да се включат активно в обсъжданията, като се прилага мотото на INTOSAI „Experientia Mutua Omnibus Prodest“ (взаимният опит е от полза за всички) “.  По време на тези сесии делегатите обсъдиха ролята на ВОИ за укрепването на доверието между одитните институции и другите органи, както и с гражданите. Те дискутираха и какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да бъде INTOSAI по-активен, а върховните одитни институции - още по-ефективни в работата си.

Българската сметна палата взе активно участие по темата за ролята на ВОИ за запазването и повишаването на общественото доверие. По време на дискусията българската делегация насочи вниманието на присъстващите към намерените решения от българската Сметна палата на следните предизвикателства:

- необходимост от насочване на одитната дейност към проблеми, чието решение ще допринесе за подобряването на живота на гражданите; 

- активната роля на Сметната палата, която да показва модела за добро управление сред останалите институции и да служи за пример;

- потребност от обобщена и аналитична информация за резултатите от одитната дейност;

- необходимост от обратна връзка с одитираните обекти за подобряването на управлението в публичния сектор;

- популяризиране на резултатите от дейността  на Сметната палата чрез съвременни форми – информация в социалните мрежи и клипове във видеоканали.

Участниците в дискусиите изразиха общото мнение, че независимостта и безпристрастността на ВОИ са от решаващо значение за ефективността на тяхната работа.

По време на форума Русия пое председателството на организацията, а ръководителят на Сметната палата на Руската федерация Алексей Кудрин стана нейн председател за следващите три години.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков покани колегата си Алексей Кудрин за честването на 140-годишния юбилей на българската Сметната палата догодина.

Конгресът приключи с подписването на Московската декларация.Текстът на Декларацията съдържа десет конкретни твърдения, според които  ВОИ и ИНТОСАЙ се ангажират да осигурят независим външен надзор върху постигането на национално договорени цели, включително тези, свързани с Цeлите за устойчиво развитие на ООН, да реагират ефективно на възможностите, предоставени от технологичния напредък и да увеличат въздействието от работата на ВОИ в полза подобряване живота на гражданите.

В Декларацията се обобщават основните изводи от дискусиите по двете основни теми на Конгреса, а така също се предоставят насоки за изпълнение на дейностите и стратегиите на ИНТОСАЙ и на ВОИ - членове на организацията, в контекста на целите за устойчиво развитие и основните промени в публичния одит и политика в световен мащаб.

Сайт на XIII-я конгрес на ИНТОСАЙ

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.