И през 2019 г. Сметната палата фокусира одитите си към проблеми от обществено значение

programa19_220x165_fit_478b24840a
29.01.2019

През 2019 г. усилията на Сметната палата отново са фокусирани към проблеми на обществото, като сред приоритетните области за одит са околната среда, земеделието, демографската политика, социалните дейности и заетост, управлението на средствата от ЕС, развитието на регионите  и др.  

Това е залегнало в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г., която се базира на стратегическите цели на Сметната палата и е насочена към подобряването на управлението на публичните средства и дейности.

Институцията ще осъществи 339 одита, като от тях 307 са новите одитни задачи, а 32 са предвидени и започнати одити по миналогодишната Програма, чието изпълнение продължава. 

С извършването на 40 одита за съответствие и през тази година ще бъде проверена законосъобразността в управлението на публичните средства и дейности в редица институции и общини.

С 9 одита на изпълнението ще бъде установена ефективността, ефикасността и икономичността на бюджетни организации и дейности от публичния сектор.

Специфичните одити в Програмата са 10, като с тях голяма част от вниманието е насочено към предстоящите два вида избори – за Европейския парламент и местните избори. Съгласно Изборния кодекс Сметната палата одитира съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за членове на Европейския парламент. Същият одит ще извърши и на участниците в местните избори. Преди тези два одита обаче Сметната палата ще осигури прозрачност и контрол на предизборните кампании по време на самото им провеждане. За целта институцията подържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори. Чрез ЕРИК всеки гражданин може да се информира не само за участниците, но и за техните дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения и много друга информация в самия ход на предизборните кампании и да направи своя информиран избор. Ще бъде извършен и ежегодният одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии съгласно Закона за политическите партии.

Сметната палата ще изпълни и задължителните одитни задачи съгласно Закона за Сметната палата като одитите на отчетите за изпълнението на държавния бюджет, държавното обществено осигуряване и НЗОК, и на бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление.

Законът за Сметната палата дава право на институцията сама да определя какви одити трябва да бъдат извършени през годината. Сред критериите за избор на одитни задачи, които да се осъществят с различните видове одит, са: възможността в резултат на одита да се подобри  управлението в публичния сектор, обхватът на заинтересованите лица, индикации за проблеми и несъответствия, възможни негативни последици за обществото. Отчитат се също актуалността и съществеността на одитната задача, повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, засегнати интереси на големи обществени групи, резултати от предходни одити и от проверката за изпълнение на препоръките, които е дала Сметната палата,  и др.

Сред одитите за съответствие на финансовото управление са университети, държавни агенции, регионални здравни инспекции. Ще продължи изследването на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, като такива одити са предвидени например в общините Велинград, Елхово, Разлог, Свиленград, Царево, Чепеларе. Одити за съответствие ще бъдат извършени при възлагането на обществени поръчки във ведомства и в редица общини.

С одити на изпълнението ще бъде установена ефективността на  цели системи – например на  системата за психиатричното обслужване, като одитът ще се осъществи във всички имащи отношение към темата ведомства - Министерство на здравеопазването, Национален център за обществено здраве и анализи, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, общини, лечебни заведения. Ще бъде изследвана ефективността във ведомства, които са имали проблеми през изминалата година – например ефективността на  организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри, и др.

Специфични одити са планирани и на концесионните договори -  за добив на подземни богатства, на управлението на средствата по оперативни програми, а също и на държавни предприятия.

Всяка година Сметната палата одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, както и на второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони. На ежегоден финансов одит подлежат и годишните финансови отчети на общините с бюджет над 10 млн. лв., а останалите общини с малки бюджети ще бъдат одитирани поне веднъж през следващите три години. В Програмата задължително се включват за одит общини, за които са издадени отрицателни мнения или отказ  от изразяване на мнение за финансовия отчет за предходната година.

През 2019 г. ще бъдат извършени финансови одити на годишните финансови отчети общо на 248 бюджетни организации и общини. С тях ще бъдат проверени огромни ресурси, като например само активите на министерствата, ведомствата и държавните висши училища са за над 78 млрд. лв. по отчетни данни през 2018 г., а на общините – за над 36 млрд. лв.

Програмата за одитната дейност за 2019 г. е внесена в Народното събрание съгласно чл. 7, ал. 3  от Закона за Сметната палата.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.