1. Отчетен период
  2. 2007 година

Финансов контрол на политическите партии - 2007 година
към 14.04.2008