Започнаха обученията по Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции

18.09.2014

През юни и юли 2014 г. се проведоха петдневни обучения по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучение за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции“. Обученията са финансирани по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“, изпълняван от Сметната палата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По Дейност 3 е предвидено организиране и провеждане на 13 петдневни обучения за общо 350 служители. Две от обученията са насочени за повишаване на капацитета на Сметната палата за извършване на одити на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговски дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала.

Дейността се реализира чрез провеждане на семинари с практическа насоченост с външни лектори – независими одитори от частния сектор и одитори от върховни одитни институции от страни-членки на ЕС. Обученията се провеждат в специализирани модули в зависимост от специфичните потребности на служителите от целевата група съобразно вида на одита (финансов одит, одит за съответствието при финансовото управление, одити на изпълнението, специфични одити) и прилаганата методология. Тази форма на обучение позволява запознаване с опита на одиторите от частния сектор, както и обмен на опит и добри практики на европейски сметни палати. Обученията пряко допринасят за повишаване на капацитета на Сметната палата за ефективно и ефикасно извършване на външен одит и подобряване на системите за контрол и управлението на публичните ресурси в администрациите и държавните предприятия.

В резултат от проведените 2 петдневни обучения по прилагане на МСВОИ при одит на търговски дружества, включващи и темите „Организация на финансовата дейност и счетоводно отчитане на търговски дружества” и „Оценка на риска при одит на търговски дружества”, са обучени общо 36 служители, извършващи одити на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговски дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала.

Проектът допринася за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС чрез утвърждаване на принципите за равенство между половете и на равните възможности.

Обученията са проведени извън София, в наети оборудвани зали, в град Девин.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.