Важно за подаващите информация за ЕРИК

29.09.2015

Във връзка с изискването на чл. 171, ал. 3 от ИК за подаване на данни в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), от регистрираните за местни избори 2015 г. участници – партии, коалиции и инициативни комитети, обръщаме внимание, че данните за населените места в страната са актуални в ЕРИК към 05.10.2015 г., съгласно Промените в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), публикуван на интернет страницата на Националния статистически институт.

Поради тази причина при подаване на данни по време на предизборната кампания по електронен път, в случай, че участниците не откриват някои населени места в ЕРИК, информацията за тях следва да ни бъде предоставена чрез попълване на публикуваните PDF формуляри, съгласно Указанията за ръчно попълване на данни в PDF формат. Липсващата информация за териториалните единици ще бъде достъпна в ЕРИК след актуализирането й от Националния статистически институт.

 

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.