Участниците в кампанията за референдума на 25 октомври нямат задължение да подават отчети в Сметната палата

20.11.2015

Сметната палата уведомява участниците в информационно-разяснителната кампания за провеждане на референдума, проведен на 25 октомври 2015 г., че нямат задължение да подават отчети за тази кампания в Сметната палата.

Няма законово или общо правно основание, което да ангажира Сметната палата с провеждането на националния референдум – нито като контролен орган, нито като орган, задължен да утвърждава образци, да събира отчети, да публикува информация за участниците в информационно-разяснителната кампания за провеждане на референдума на 25 октомври 2015 г.

Разпоредбите на Глава единадесета от Изборния кодекс уреждат финансирането, свързано с предизборна кампания, но не намират приложение по отношение на финансирането на участието на партии, коалиции и инициативни комитети в информационно-разяснителна кампания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Чл. 16, ал.1 от него препраща към разпоредбите на Изборния кодекс, които уреждат провеждането, но не и финансирането на кампания за референдум.    

По тази причина решението на ЦИК от 22.09.2015 г., в което се посочва, че в срок до 30 дни след деня на референдума, участниците в информационно-разяснителната кампания трябва да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане, по образец, утвърден от Сметната палата, извлечения от банковата сметка и декларации за произход на средствата, е неоснователно.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.