Стратегията за развитието на Сметната палата за периода 2018-2022 година - нови хоризонти и предизвикателства

Три са приоритетите и 16 стратегическите цели в приетата нова Стратегията  за  развитие на Сметната палата за периода 2018-2022 година, която очерта новите хоризонти и предизвикателства пред институцията.

Посоката за развитие е определена чрез стратегическите визия и мисия, при споделяне на ценностите на Сметната палата, а стратегическите цели показват как институцията възнамерява да ги постигне, за да осъществи желаното въздействие – подобряване на отчетността на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности.

Предвидено е устойчиво изграждане на основни умения и капацитет, които да позволяват на Върховната одитна институция да използва оптимално ограничените ресурси и да изпълнява по-ефективно правомощията си.

Формулирани са конкретни дейности за постигане на целите, както и индикатори за измерване на тяхното изпълнение.

При изготвянето на Стратегията са приложени най-добрите международни практики, а именно Методология за стратегическо планиране и Наръчник за извършване на оценка за потребностите от изграждане на капацитет във Върховните одитни институции, разработени от Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (IDI).

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.