Сметната палата публикува ежегодните декларации на лицата на висши длъжности, подадени до 30.04.2017 г., както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 15.06.2017 г.

16.06.2017

Сметната палата публикува ежегодните имуществени декларации и уведомления по чл. 4, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД, подадени до 30.04.2017 г., както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 15.06.2017 г. от лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Достъпът до имуществените декларации на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подадени пред Публичния регистър през 2017 г., е осигурен чрез: „Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности” на интернет страницата на Сметната палата, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Публикацията съдържа:

-         ежегодните имуществени декларации на лицата по чл. 2, ал. 1 от закона;

-         финалните декларации на народните представители от 43-то Народно събрание;

-         встъпителните декларации на народните представители от 44-то Народно събрание;

-         финалните и встъпителните декларации на Министерски съвет;

-         финалните и встъпителните декларации на служебното правителство;

-         финалните и встъпителните декларации на членовете на политическите кабинети, областните управители и на други категории задължени лица по закона. 

 

Общо 48 са лицата,  неподали  или подали извън законоустановения срок имуществени декларации или уведомления, от които:

-          19 са лица, членове на ръководни и контролни органи на политически партии;

-          5 са народни представители;

-          10 са кметове, заместник - кметове и председатели на общински съвети;

-          14 са от други категории задължени лица.

За лице, задължено по закона, което не подаде декларация в законоустановения срок, глобата е в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на закона, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Резултатите от извършените последващи ревизии от Националната агенция за приходите се публикуват в раздел „Публичност на имуществото” - "Резултати от НАП", на интернет страницата на Сметната палата.

Регистър на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.