Служители на Сметната палата се обучаваха по проект на ОПАК за подобряване на професионалната компетентност и за ефективна и ефикасна одитна дейност

sn-opak2_220x165_fit_478b24840a
21.05.2014

През март 2014 г. са проведени 6 петдневни обучения по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения за работа със специализиран одитен софтуер ACL за анализи на бази данни и контрол“. Обученията са финансирани по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“. Проектът се осъществява от Сметната палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо 60 служители на Сметната палата, включително и от изнесени работни места в страната, са преминали през 6-те обучения. От тях 50 служители са обучени по основи за работа с ACL - BASIC курс, а 10 - в ADVANCED курс.

В подкрепа на хоризонталните политики на Европейския съюз и принципа за равенство между половете, по Дейност 2 са обучени 44 жени, т.е. 73,33 на сто от общия брой на обучените служители. Обучени са 22-ма служители от ИРМ, от които 18 жени. Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности, като в обученията са включвани хора с увреждания и малцинствен произход.

На всички служители, участвали в обученията, са предоставени учебни помагала и са издадени сертификати за съответното ниво на работа с ACL.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.