Седем одита на Сметната палата бяха представени пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание

1str-doklad-eu_220x165_fit_478b24840a
23.01.2019

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание изслуша на свое заседание днес председателя на Сметната палата Цветан Цветков и заместник-председателите Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров за резултатите от извършените през миналата година одити, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз.

Осъществени са 7 одита по оперативните програми, извършени от одитна дирекция „Одити на изпълнението“, като за три от тях са приети окончателните одитни доклади, а за останалите четири одита докладите са в процес на връчване и приключване.

От цитираните 7 одита са очертани следните области за подобряване на управлението на средствата от фондовете и програмите на ЕС:

  • повишаване на практическата насоченост, концентриране на помощта от ЕС и създаване на условията за ефективно и ефикасно използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • адекватно управляване на рисковете пред ефективното използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • допълнителни усилия за ускоряване на процесите по оценка и договаряне на проектите по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
  • осигуряване на подходящ административен капацитет и система за мониторинг и оценка;
  • приемане на правила за въвеждане на ясен, точен и унифициран подход при определяне на финансовите корекции, които се прилагат спрямо разходите, финансирани от ЕС;
  • подобряване на отчетността и публичността в работата на конкретните бенефициенти е задължително условие, включително и за да се гарантира спазването на принципа за равнопоставеност при договарянето с крайните бенефициенти;
  • стриктно спазване на утвърдените разходни ставки, както и утвърждаване на лимити по видове разходи;
  • ускоряване на изграждането на информационен модул за мониторинг и автоматизирано извеждане на показателите за финансов напредък и напредъка по индикаторите за изпълнение за мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020.

Посочено бе, че одитните доклади, свързани с одит на средства от ЕС, се предоставят на председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на заместник министър-председателя, на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.

Тези доклади бяха широко отразени в медиите и станаха обект на широк обществен интерес и дискусии.  

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.